ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร  :   25641854005285
ภาษาไทย   :   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย   :   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อภาษาไทย   :   รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :   B.P.A. (Public Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวน 132 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

1 รูปแบบ

          หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

2 ภาษาที่ใช้

          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย มีเอกสารตำราภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบ

3 การรับเข้าศึกษา

          รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์