ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สถานที่เกิด เกิด ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒ อายุ ๕๐ปี
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพฤกษา เลขที่ ๔๕๖/๒๕๓ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา -ระดับปริญญาตรี ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.๒๕๓๑ สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น ในขณะนั้น) ประเทศไทย ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๖
-ระดับปริญญาโท ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.๒๕๓๘ สาขาวิชาPublic Administration มหาวิทยาลัย Madras Christian College, ประเทศ India ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐
-ระดับปริญญาเอก ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
การอบรม สัมมนา และพัฒนาตนเอง
1. รายงานความก้าวหน้าวิจัย ๒๕๕๓ http://mcubudrsin.blogspot.com/2010/02/blog-post_23.html
2. เทคนิคการเขียนบทความในระดับนานาชาติ ดูได้จากลิงค์นี้ http://research.rmu.ac.th/2018/files/doc/3473-2561.pdf
งานคณะสงฆ์ งานบริหาร
ประวัติการทำงาน ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๖
๒) หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๗
๓) อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๘
๔) เลขานุการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๘
๕) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๙
๖) อาจารย์อัตราจ้างสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑
๗) รักษาการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓
๘) รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗
๙) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐
๑๐) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน
งานวิจัย ๑. พุทธเศรษฐศาสตร์กับการเสริมสร้างดุลยภาพทางสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. ภูมิปัญญา, พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม, ประชาคมอาเซียน ดูได้จากลิงค์นี้ http://mcuir.com/jspui/handle/123456789/413
๔. ภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูได้จากลิงค์นี้ http://198.7.63.81/xmlui/handle/123456789/413
๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๒๕๕๙ https://uctal.thailis.or.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b01989800 ๖.การสื่อสารเชิงพุทธเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๗.การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนของวัดและชุมชนใน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.โสเหล่เสวนา : ปราชญ์ชาวบ้านกับบทบาทผู้นำไม่เป็นทางการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. การประเมินความพึงพอใจ ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดจากลิงค์นี้ http://www.nakha-kk.go.th/userfiles/files/ita63/08544671422020.pdf
บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ
๑. เรื่อง ความสัมฤทธิผลทางการศึกษา,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ฉบับปฐมฤกษ์,กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๔๓
๒. เรื่อง แนวทางการให้การศึกษาตามแนวพุทธลีลาในการสอน,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
๓. ความคิดเห็นของพระภิกษุ-สามเณรที่มีต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ของพระภิกษุสามเณร: ศึกษาเฉพาะกรณีคณะสงฆ์ ภาค ๙ ดูได้จากลิงค์นี้ http://mcupress.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=1652&articlegroup_id=310
๔. เรื่อง การบริหารศรัทธา : การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก,วารสารวิชาการธรรมทัศน์,ปีที่ ๑๔,ฉบับที่ ๑ประจำเดือน มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๗ อ่านบทความได้จากลิงค์นี้ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/77522/62182
๕. เรื่อง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวพุทธเพื่อความสำเร็จในการทำงาน,วารสารวิชาการธรรมทัศน์,ปีที่ ๑๔, ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗.(online) อ่านบทความได้จากลิงค์นี้ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/77015/61852
๖. ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนกลาง ดูได้จากลิงค์นี้ http://gjournal.ksu.ac.th/Research.jsp?qyear=&qname=&qauthor=&qkeyword=&s_page=4
๗. เรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,วารสารวิชาการธรรมทัศน์,ปีที่ ๑๕,ฉบับที่ ๒ประจำเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๘ (online) อ่านบทความได้จากลิงค์นี้ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/76029/61152
๘. รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียน ในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/87369/77390
๙. The Organs Doing Work of Social Organization in The Strengthening of Strong Communities https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/101308/85399
๑๐. เรื่อง การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำเพื่อการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ,สัมมนาวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๔ หัวข้อ "พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย". วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียรเตอร์ โซน B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๑. เรื่องกลยุทธ์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ผญาอีสาน” เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต,สัมมนาวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๔ หัวข้อ "พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย". วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียรเตอร์ โซน B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑,(ร่วม)
๑๓. เรื่อง กองทุนแม่ของแผ่นดิน : ศาสตร์และศิลป์พลังจิตอาสาแห่งความดีงาม,๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๔. ดร.นิเทศ สนั่นนารี.(ผู้ร่วมนิพนธ์) (๒๕๖๑) “การทำกายภาพบำบัดด้วยการใช้กรุณาเป็นฐานในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วย:กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก”.วารสารวิชาการธรรมทัศน์. ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑. น.๓๓-๔๑.(online) อ่านบทความได้จากลิงค์นี้ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/122476/103489
๑๕. พุทธจริยศาสตร์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนในอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น อ่านบทความได้จากลิงค์นี้ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/219425/162978
๑๖. การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการสำหรับผู้นำชุมชน ในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่ อ่านบทความได้จากลิงค์นี้ https://research.kpru.ac.th/sac/fileconference/13052018-05-03.pdf
๑๗. การสื่อสารเชิงพุทธเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม อ่านบทความได้จากลิงค์นี้ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/243764/165375
๑๘. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี.(๒๕๖๓) “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนของวัดและชุมชนใน จังหวัดขอนแก่น”.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร . ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓.(ISSN : 2287-0962 (Print) ISSN : 2539-6765 (Online) อ่านบทความได้จากลิงค์นี้ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/239987/164457
๑๙.ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี.(๒๕๖๓) “โสเหล่เสวนา : บทบาทปราชญ์ชาวบ้านในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน”.วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น . ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓. Online) อ่านบทความได้จากลิงค์นี้ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/245357/167089
๒๐.Communication for Social Reconciliation in Buddhism (online) อ่านบทความได้จากลิงค์นี้ http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4658/4107
๒๑. Buddhist Doctrines for Human Capital Development in Thailand (online) อ่านบทความได้จากลิงค์นี้ http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4938/4315
ตำราวิชาการ -
เอกสารประกอบการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน วิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
2. ดู มคอ.3 ได้จากลิงค์นี้ http://e-office.mcu.ac.th/office-kk/tqf/login_pass_nisit.php
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา -ข่าวงานซ้อมรับปริญญา มจร. วิทยาเขตขอนแก่น 2557 https://www.youtube.com/watch?v=tVilRmgbRmo
-มจร.วิทยาเขตขอนแก่นจัด ปฐมนิเทศคณาจารย์ / mou / workshop ประจำปี 2560 https://www.youtube.com/watch?v=8hMdSczfois
-บรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๑ มจร ขอนแก่น https://www.youtube.com/watch?v=-RzCIRODFxI
-เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในประชุมสนทนากลุ่ม และการประชาพิจารณ์งานดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
-ตรวจเครื่องมือวิจัยให้นิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
-ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อวยพรปีใหม่ 2564 ดูวีดีโอจากลิงค์นี้ https://www.facebook.com/watch/?v=422679875522469
-การบรรยายเรื่อง นิสิตกับประกันคุณภาพการศึกษา ดูรายละเอียดจากลิงค์นี้ http://sdas-mcukk.net/home.php?p=show_gallery&sel_gallery_id=1
-กิจกรรมเรารักมหาจุฬาฯ (HOMEROOM) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดจากลิงค์นี้ http://oknation.nationtv.tv/blog/mcukkpa/2018/08/02/
-พิธีเปิดงานวันรพี มจร วิทยาเขตขอนแก่น 2562 https://www.youtube.com/watch?v=ib5ulTLhR5A
-วันไหว้ครู มจร วิทยาเขตขอนแก่น สิงหาคม 2563 https://www.youtube.com/watch?v=QtbqmCBJ_zI&t=870s
-ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดูวีดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=8HoxJE1getI&t=17s
-บรรยายปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มจร วิทยาเขตขอนแก่นปีการศึกษา 2563 https://www.youtube.com/watch?v=CJ701wsX8Ss&t=8s
-สอบรอบโควตาครั้งที่๒ มจร วิทยาเขตขอนแก่น https://www.youtube.com/watch?v=YoVMIFA14yk&t=91s
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 25567 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/011/014_6/112_1.PDF
2.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.นิเทศ สนั่นนารี เป้นผู้ดำเนินการสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยงานคณะสงฆ์ ๖ ด้าน โครงการปฐมนิเทศนิสิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๖๙ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสถานบันการศึกษาเครือข่าย ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.นิเทศ สนั่นนารี ได้เข้าร่วมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุมประภาภรคอนเวนชั่นฮอล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
4. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.นิเทศ สนั่นนารี ได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “ การจัดทำแผนบริหารหลักสูตร ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๘-๙ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบวุฒิฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.นิเทศ สนั่นนารี ได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “ การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) แบบบูรณาการและการใช้ระบบ E-Office System” ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
6.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.นิเทศ สนั่นนารี ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาร่วมกับบัณฑิตศึกษา (ภายในประเทศ) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดโดย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขอนแก่น ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
7.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.นิเทศ สนั่นนารี ได้ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
8. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ร่วมกับสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.นิเทศ สนั่นนารี ได้ผ่านโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรื่อง “ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ “ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
9. วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ทำบุญและมอบคำสั่งแต่งตั้ง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM101.75 MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น https://www.youtube.com/watch?v=uSCZjBANMT8
10.รับโล่ยกย่องตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในพิธีซ้อมรับปริญญามจร วิทยาเขตขอนแก่น 6 ธันวาคม 2563 https://www.youtube.com/watch?v=_kvX5UC66zE&t=1318s
11. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ดูได้จากลิงค์นี้ https://spad.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/158.pdf
สมณศักดิ์ งานบริการวิชาการและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
-มหาจุฬาฯลงนามความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา 2556https://www.youtube.com/watch?v=CSrx3uyZOzE
-งานทำบุญอายุวัฒนะของ รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น 2556 https://www.youtube.com/watch?v=1R2O4QMDjU4
-ไตรสิกขาพัฒนาชาวพุทธต้นแบบ มจร วิทยาเขตขอนแก่น 2557 https://www.youtube.com/watch?v=RlMF78BckuA
-พิธีอัญเชิญ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นที่ประทับ 22 10 59 https://www.youtube.com/watch?v=UKK9oa9PT2A
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสาธารณะสงเคราะห์ คัดเลือกวัดต้นแบบระดับจังหวัดเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก 29 มิถุนายน 2563 https://www.youtube.com/watch?v=BFOwoX8L2OQ