การประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต

“ทิศทางการจัดการความรู้ของมหาจุฬาฯ” โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

“การกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐” โดย ดร.นิเทศ  สนั่นนารี

“การประกันคุณภาพการศึกษา” โดย ดร.นิเทศ  สนั่นนารี

“สามัคคีมีเพื่อน มีน้อง พี่ดูแล รักถิ่นเรา มจร.ขอนแก่น” โดย ดร.นิเทศ  สนั่นนารี

“สร้างความสุขในการทำงาน หัวใจบริการสังคม” โดย ดร.นิเทศ  สนั่นนารี

“นวลักษณ์ : วัฒนธรรมองค์กรของมหาจุฬาฯ” โดย ดร.นิเทศ  สนั่นนารี