ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหลักสูตร

คำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.

ป.ธ.๙, พธ.ม., ปร.ด.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระฮอนด้า วาทสทฺโท/เข็มมา, ดร.

พธ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.
เลขานุการหลักสูตร

เรื่องล่าสุด