ติดต่อ

สำนักงานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่30 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 092-5526426 พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา