ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหลักสูตร

ประชุม/อบรม/สัมมนา

คำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ,ดร.

ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

พระฮอนด้า วาทสทฺโท/เข็มมา, ดร.

เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

เรื่องล่าสุด

ติดต่อ

สำนักงานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 092-5526426 พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา