ติดต่อ

สำนักงานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่30 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 095-6613809 ดร.สุนทร สายคำ
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา