รายชื่อนิสิต

รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
หลักสูตรครุศาสตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา