ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์

อาจารย์

สถานที่เกิด อุบลราชธานี
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 19 หมู่ 24 ตำบล ศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
การศึกษา
 • Ed.D. (Educational Administration)
 • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 • วท.บ.(พยาบาล)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • หลักสูตรปรัญชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • งานวิจัย
  บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • 1. Somprach, Kanokorn; Popoonsak, Pongtorn; & Maneewong, Somjai. (2012). Teacher Development Program to Enhance Learning Competency for Small Primary Schools in Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69(December): 1052–1058. Available from www.sciencedirect.com (Journal Impact Factor ปี 2012 = .237)
 • 2. Charuangdet, Lalida; Tesaputa, Kowat; & Somprach, Kanokorn. (2012). The Transformational Leadership Development Model for Administrators in Educational Institutions under the Office of Basic Education Commission. European Journal of Social Science, 35 (November): 249-255. (Journal Impact Factor ปี 2012 = .256)
 • 3. Somprach, Kanokorn; Ariratana, Wallapha; & Tang, Keow Ngang. (2013). Indicators of Ethical leadership for School Principals in Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93(October): 2085–2089. Available from www.sciencedirect.com งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวืทยาลัยขอนแก่น (มีค่า SNIP = .645)
 • 4. Kesornkaew, Attakorn; Tewaboot, Tayut; Klinthaisong, Pisitthawat; & Somprach, Kanokorn. (2014). Soft Skills of New Teachers in the Secondary Schools of Khon Kaen Secondary Educational Service Area 25, Thailand. Procedia–Social And Behavioral Sciences, 112 (February): 1010–1013. Available from www.sciencedirect.com (มีค่า SNIP = .645)
 • 5. Kuntajai, Udomporn; Polpila, Kittphos; Chusorn, Prayuth; Somprach, Kanokorn; & Boonprakorb, Nattamon. (2014). The Development Model of School Achievement under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area Zone 4. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112(February): 781–786. Available from www.sciencedirect.com (มีค่า SNIP = .645)
 • 6. Phosri, Worawuth; Chusorn, Prayuth; Somprach, Kanokorn; Kuntajai, Udomporn; Arrard, Chadchawarn; & Phosri, Wilawan. (2014). Integrated Learning Teacher Professional Development in Primary Schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112 (February): 775–780. Available from www.sciencedirect.com (มีค่า SNIP = .645)
 • 7. Chusorn, Prayuth: Somprach, Kanokorn; & Chusorn, Pornpimon. (2014). Challenged Strategies for Driving to Success in Research of Khon Kaen University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112(February): 662–669. Available from www.sciencedirect.com (มีค่า SNIP = .645)
 • 8. Rongraung, Suravee; Somprach, Kanokorn; Khanthap, Juladis; & Sitthisomjin, Junrat. (2014). Soft Skills for Private Basic Education Schools in Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112(February): 956–961. Available from www.sciencedirect.com (มีค่า SNIP = .645)
 • 9. Sitthisomjin, Junrat; Chaiwan, Jenphop; Rongraung, Suravee; & Somprach, Kanokorn. (2014). Soft Skills for University Library Staff in Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112(February): 1027–1032. Available from www.sciencedirect.com (มีค่า SNIP = .645)
 • 10. Srisai, Ponsombut; Somprach, Kanokorn; & Sombatteera, Sujanya. (2014). Factors Affecting Charismatic Leadership of Primary Schools Principals. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112(February): 962–967. Available from www.sciencedirect.com (มีค่า SNIP = .645)
 • 11. Srisaen, Karuna; Somprach, Kanokorn; Sombatteera, Sujanya; Srisomjak, Somjed; & Thana, Aduldej. (2014). Leadership Practices of Secondary School Principals: A Cross-National Comparison of Thailand U.S. Principals. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112(February): 847–852. Available from www.sciencedirect.com (มีค่า SNIP = .645)
 • 12. Tang, Keow Ngang; Somprach, Kanokorn; & Bouphan, Prachak. (2014).The Perspective of School Principals on Novice Teachers Collective Work. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116: 2655–2659. Available from www.sciencedirect.com (มีค่า SNIP = .645)
 • 13. Somprach, Kanokorn; Popoonsak, Pongtorn; & Tang, Keow Ngang. (2014). Collaborative Action Professional Development of School Principals. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116: 77-81. Available from www.sciencedirect.com (มีค่า SNIP = .645)
 • 14. Prasertratana, Supphakant; Sanratana, Wirote; & Somprach, Kanokorn. (2014). Distributed Leadership: Structural Equation Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116: 1610-1614. Available from www.sciencedirect.com (มีค่า SNIP = .645)
 • 15. Tang, Keow Ngang; Siti, Huwaina Mohamed; & Somprach, Kanokorn. (2014). Soft Skills of Leaders and School Improvement in High Performing School. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1919(2015): 2127-2131. Available from www.sciencedirect.com (มีค่า SNIP = .645)
 • 16. Somprach, Kanokorn; Prasertcharoensuk, Thanomwan; and Tang Keow Nang. (2014). The Impact of Organizational Culture on Teacher Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186(2015): 1038-1044. Available from www.sciencedirect.com (มีค่า SNIP = .645)
 • 17. Prasertcharoensuk, Thanomwan; Somprach, Kanokorn; and Tang Keow Ngang. (2014). The Influence of Teacher Competency Factors and Students life skills on Students life skills on Students Learning Achievement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186(2015): 566-572. Available from www.sciencedirect.com (มีค่า SNIP = .645)
 • 18. Somprach, Kanokorn; Nuchvana Luanguggoon; and Popoonsak, Pongtorn. (2015). Professional Practices on Research Supervision for Thai Public Higher Education Institutions: Critical Participatory Action Research. Malaysian Online Journal of Educational Management (MOJEM), April 2015, Vol.3, Issue 2,51-59 E-ISSN NO:2289-4489.
 • 19. Phimkoh Phimphon; Tesaputa Kowat; and Somprach Kanok-orn. (2015). Program Development for Enhancing Creative Leadership among School Administrators in Local Government Organizations of Thailand. International Journal of Behavioral Science: IJBS. 10(2). 79-93, July 2015.
 • 20. Chantathai, Pimpika; Tesaputa Kowat; and Somprach Kanok-orn. (2015). Development of Effective Teacher Program: Teamwork Building Program for Thailand s Municipal Schools. International Education Studies; 8(9), 138-148. (ERIC SNIP = .468)
 • 21. Samriangjit, Praphaporn; Tesaputa, Kowat; & Somprach, Kanokorn. (2016). Strengthening Collaborative Leadership for Thai Primary School Administrators. International Education Studies. 9(4),42-53. Publish by Canadian Center of Science and Education. ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039 doi:10.5339/ics.v9n4p42. Online Published: March 23,2016. (Indexed by ERIC SNIP = .468)
 • 22. Kalapadee, Yadapak; Tesaputa, Kowat; & Somprach, Kanokorn. (2017). Strengthening the Creative Transformational Leadership of Primary School Teachers. International Education Studies. 10(4) Published by Canadian Center of Science and Education. (Indexed by ERIC SNIP = .468)
 • 23. Somprach, Kanokorn; & Tang Keow Ngang. (2016). Learning Leadership of Thai School Principals : A Grounded Theory Study. Turkish Online Journal of Educational Technology : TOJET. Special Issue for INTE 2016. December, 2016, 15-22. (Indexed by SCOPUS SNIP = .754)
 • 24. Somprach, Kanokorn; Prasertcharoensuk, Thanomwan.; and Tang, Keow Ngang. (2015). The Impact of Organizational Culture on Teacher Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186(2015): 1038-1044.Available from www.sciencedirect.com (SNIP = .645)
 • 25. Khakhlog, Chettha; Julsuwan, Suwat; Somprach, Kanokorn; and Khangpheng, Samrit. (2015). Development of program for enhancing the ideal desirable characteristic of basic school Administrators. Educational Research and Reviews (academic journal). 10(10), 1458-1467, 23 May, 2015.
 • 26. Prueangphitchayathon, Setthiya; Tesaputa, Kowat; and Somprach, Kanokorn. (2015). Application of total quality management system in Thai primary schools. Educational Research and Reviews (academic journal). 10(11). 1535-1566, 10 June, 2015.
 • 27. Somprach, Kanokorn; Prasertcharoensuk, Tanormwan; and Tang, Keow Ngang. (2016). Factors Affecting the Effectiveness of Thai Secondary World Class Standard School. International Journal of Learning and Teaching. 8(1) 2016:20-29.
 • 28. Somprach, Kanokorn; Popoonsak, Pongtorn, & Tang, Keow Ngang. (2016). The Relationship between School Leadership and Professional Learning Communities in Thai Basic Education Schools. Educational Research for Policy and Practice (ERPP). Published online: 08 December 2016. DOI 10.1007/s10671-016-9206-7 (Indexed by SCOPUS Impact factor : .619 และมี citation 14 รายการ)
 • 29. Sitthisomjin, Junrat, Somprach, Kanokorn, & Phuseeorn, Songsak. (2020). The Effects of Innovation Management on School Performance of Secondary Schools in Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences. 41(2020),34-39. (Indexed by SCOPUS SNIP = .376)
 • 30. Somprach, Kanokorn; & Tang, Keow Ngang. (2016). Learning Leadership of Thai School Principals : A Grounded Theory Study. Turkish Online Journal of Educational Technology: TOJET. Special Issue for INTE 2016. December, 2016, 15-22. (Indexed by SCOPUS SNIP=.754)
 • 31. Somprach, Kanokorn; & Tang, Keow Ngang. (2018). Development of Learning Leadership Indicators for Thai Secondary School Principals. PERTANIKA Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH) 26(4) Dec. 2018. (Indexed by SCOPUS SNIP = .281)
 • 32. Chansila, P; & Somprach. (2017). The Effect of Learning Leadership on Professional Learning Community in Thai Secondary Schools. Turkish Online Journal of Educational Technology. December Special Issue for INTE 2017. pp.302-309 (Indexed by SCOPUS)
 • 33. Srisaen, K.; Somprach, K.; & Junpeng, P. (2017). Development of Sustainable Leadership Indicators for Basic Educational School Principal in Thailand. Turkish Online Journal of Educational Technology. October Special Issue for INTE (December), 897-904 (Indexed by SCOPUS)
 • 34. Khunkum, P.; Eunpoung, A.; Somprach, K. (2017). The Multilevel Equation Model of Strategic Leadership Affecting the Educational Quality According to Standard for Internal Quality Assurance in Thailand. Turkish Online Journal of Educational Technology, December Special Issue for INTE 2017(December), 468-474 (Indexed by SCOPUS)
 • 35. Somprach. K., (2017). A linear structural relationship of organization factors and learning innovation of teachers in Thailand. Turkish Online Journal of Education Technology. October Special Issue INTE. , 77-85. (Indexed by SCOPUS)
 • 36. Somprach. K., (2018). The Effect of Essential School Leadership on Innovation Organization of Thai Secondary Schools. Turkish Online Journal of Education Technology. Special Issue for INTE-ITICAM-IDEC 2018. November 2018 Volume, 687-695. (Indexed by SCOPUS)
 • 37. Sittiburee, C, Somprach, K., Tuksino, P. (2018). A Structural Equation Modelling of Factors Affecting Innovation Performance in Private Basic Education Schools. Turkish Online Journal of Education Technology. Special Issue for INTE-ITICAM-IDEC 2018. November 2018 Volume 1, 63-68. ( ERIC)
 • 38. Potinam , P. , Somprach , K. , Tuksino , P. (2018). Development of meditation Program to Enhance Emotional Intelligence for Elderly People. Turkish Online Journal of Educational Technology. Special Issue for INTE-ITICAM-IDEC 2018. November 2018 Volume 1 , 405-409. ( ERIC)
 • 39. Mahawarakorn, P., Somprach, K., Tuksino , P. (2018). Development of the Empowerment program for Quality of Life and Physical Activities of Daily Living for Elderly People. Turkish Online Journal of Educational Technology. Special Issue for INTE-ITICAM-IDEC 2018. November 2018 Volume 1,424-428. ( ERIC)
 • 40. Sangsit, T., Somprach, K., Phusee-orn, S. (2018). Multi-level Structural Equation Model of Factors Affecting the Learning Innovation in Thai Schools. Turkish Online Journal of Education Technology. Special Issue for INTE-ITICAM-IDEC 2018. November 2018 Volume 2, 193-200. ( ERIC)
 • 41. Bowonsak, O., Chansirisra, P., Somprach, K. (2018). Need Assessment for The Supervision Model to Enhance Critical Thinking for Science Teachers in Expansion Schools. Turkish Online Journal of Education Technology. Special Issue for INTE-ITICAM-IDEC 2018.Norember 2018. Volume 2, 208-212. ( ERIC)
 • 42. Khenpho, A., Chansirisira, P., Somprach, K. (2018) Development of An Instructional Supervision Model to Enhance Learning Management Competencies in Primary school. Turkish Online Journal of Educational Technology. Special Issue for INTE-ITICAM-IDEC 2018. November 2018 Volume 1, 391-395. ( ERIC)
 • 43. Thamnamsin, J., Chansirisira , P., Somprach, K. (2018). Instructional Supervision Model for Language Development of Early Childhood Children. Turkish Online Journal of Educational Technology. Special Issue for INTE-ITICAM-IDEC 2018. November 2018 Volume 1, 752-757. ( ERIC)
 • 44. Duangkaew , Y.,& Somprach, K. (2018). Essential School Leadership for School Principal in the Northeast of Thailand. Turkish Online Journal of Education Technology. Special Issue for INTE- ITICAM-IDEC 2018. November 2018 Volume 1, 481-487. ( ERIC)
 • 45. Puthlar, C., & Sonprach, K. (2018). Factor Analysis of Digital Leadership in Thai Primary School. Turkish Online Journal of Education Technology. Special Issue for INTE-ITICAM-IDEC 2018. November 2018 Volume 1, 572-576. ( ERIC)
 • 46. Cockpim, J. & Somprach, K. (2019). Learning Leadership of School Administrators and Teaching Behavior Affecting the Effectiveness of Teacher Professional Development: Hierarchical Linear Model. Turkish Online Journal of Educational Technology: TOJET. April 2019, 18(2), 52-57. ( ERIC)
 • 47. Somprach, K., Tang, K.N., (2018). Autonomous Management and Creation of School Branding of Thai Primary Schools. EURASIAN JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY. 13(3), 61-70. (Indexed by SCOPUS)
 • 48. Chockphukiaw, V. & Somprach, K. (2020). Factor Analysis of the Performance Effectiveness of the Special Education Teachers in Thailand. TEST Engineering & Management, Vol. 81, November-December 2019, 2548-2553. (Indexed by SCOPUS)
 • 49. Krishanachinda,S., Somprach, K., Tuksino,P. (2020). Content Analysis of Human Resource Development Factors Affecting Internationalization in Thai Private Schools. TEST Engineering & Management. Vol. 81, November-December 2019, 2575-2587. (Indexed by SCOPUS)
 • 50. Hapha,Y.,Somprach,K. (2020). A Study of digital leadership and creative leadership that effect Innovation in Thai higher education. Journal of Critical Review. 6(4),37-41. (Indexed by SCOPUS)
 • 51. กนกอร สมปราชญ์. (2543). การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น (Participation in Activities for School Quality Management in Khon Kaen Primary Schools). วารสารศึกษาศาสตร์, 24(2): 66-77. ทุนสนับสนุน: ทุนอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย
 • 52. กนกอร สมปราชญ์ และคณะ. (2547). การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่องค์การที่มีประสิทธิผล (Improving Tambon Administrative Organization to be an Effective Organization in the Northeast of Thailand). วารสารศูนย์บริการวิชาการ, 14(2): 48-56. ทุนสนับสนุน: ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย (ชุดโครงการ)
 • 53. กนกอร สมปราชญ์. (2549). การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์, 29(2): 49-58. ทุนสนับสนุน: ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) หัวหน้าโครงการวิจัย
 • 54. กนกอร สมปราชญ์ และคณะ. (2549). การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Improving of Tambon Administrative Organization to be Learning Organization). วารสารศูนย์บริการวิชาการ, 14(2):48-56. ทุนสนับสนุน: ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) หัวหน้าโครงการวิจัย
 • 55. กนกอร สมปราชญ์ และคณะ. (2549). การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในการจัดการเรียนรู้ (Creating Shared Vision Statement for Student Learning Managements). วารสารประกันคุณภาพ, 7(1): 56-67. ทุนสนับสนุน: ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ) หัวหน้าโครงการวิจัย
 • 56. สุนีย์ กวิศราศัย และ กนกอร สมปราชญ์. (2546). การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นองค์การแห่งความร่วมมือ (Improving TAO to be Unity and Collaboration). ทุนสนับสนุน: ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ผู้ร่วมโครงการวิจัย
 • 57. กนกอร สมปราชญ์ และคณะ. (2549). ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา มหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Collaborative action of Schools, University and Community for Improving Educational Quality). ทุนสนับสนุน: ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย (ชุดโครงการ)
 • 58. กนกอร สมปราชญ์ และคณะ. (2551). ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา(Collaborative Action on Professional Development of School Principals). Paper presented at The Fourth International Forum on Educational Reform: Learner-centered Approach towards Education for Sustainable Development. 6-10 September 2004, Bangkok, Thailand (UNESCO Bangkok). ทุนสนับสนุน: ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) หัวหน้าโครงการวิจัย
 • 59. นีออน พิณประดิษฐ์ และ กนกอร สมปราชญ์. (2549). การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อส่งเสริมคุณสมบัติและบทบาทของผู้นำระดับท้องถิ่น (Leadership Development for Supporting Local Leaders Attribute and Roles). ทุนสนับสนุน: ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ผู้ร่วมโครงการวิจัย
 • 60. กนกอร สมปราชญ์ และคณะ. (2547). การพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล. (Improving Tambon Administrative Organization Structure to be an Effective Organization). ทุนสนับสนุน: ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) หัวหน้าโครงการวิจัย
 • 61. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม และ กนกอร สมปราชญ์. (2547). องค์การบริหารส่วนตำบลที่โดดเด่นและ มีการปฏิบัติที่ดี. (Outstanding and Good Practice of Tambon Administrative Organization). ทุนสนับสนุน: ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ผู้ร่วมโครงการวิจัย
 • 62. วสันต์ ใจเย็น และ กนกอร สมปราชญ์. (2547). การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของ องค์การบริหารส่วนตำบล (Improving the Managerial Process of Tambon Administrative Organization in the Northeast of Thailand). ทุนสนับสนุน: ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ผู้ร่วมโครงการวิจัย
 • 63. สุเทพ บุญเติม, กนกอร สมปราชญ์, & ทวีชัย บุญเติม. (2550). การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. (Development of Basic Education School Monitoring Model). วารสารบริหารการศึกษา, 3(1): 36-44.
 • 64. สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ, วัลลภา อารีรัตน์, & กนกอร สมปราชญ์. (2551). การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น(Development of Management System for Improving Students Desirable Characteristics of Khon Kaen Industrial and Community Education College). วารสารบริหารการศึกษา, 4(2): 112-122.
 • 65. พัชรกฤษฏิ์ พวงนิล, กนกอร สมปราชญ์, & ไพศาล สุวรรณน้อย. (2553). กลยุทธ์การระดม ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม (Strategies of Educational Resources Mobilization for Improving Public Basic Education School in Maha Sarakham Province). วารสารบริหารการศึกษา, 6(2): 41-57.
 • 66. จตุรงค์ ธนะสีลังกูร, กนกอร สมปราชญ์, & กัญญา โพธิวัฒน์. (2554). ภาวะผู้นำสถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียน: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก. (School Leadership of the Basic Education School Principals: The Grounded Theory Study). วารสารบริหารการศึกษา, 7(1): 63-72.
 • 67. ณัฏฐพร ชินบุตร, กนกอร สมปราชญ์, & นุชวนา เหลืองอังกูร. (2554). ความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา: โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (Collaborative Action for Academic Development at Nonsomboon Primary School). วารสารบริหารการศึกษา, 7(2): 103-114.
 • 68. พิสิฐ เทพไกรวัล, กนกอร สมปราชญ์, & วิภาวี กฤษณะภูติ. (2554). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (The Development of a Collaborative Network Model for Educational Quality Management in Small Primary Schools). วารสารบริหารการศึกษา, 7(2): 173-182
 • 69. ธนู ศิริจันทพันธุ์, กนกอร สมปราชญ์, & ภิญโญ รัตนาพันธุ์. (2554). การประสานพลัง เพื่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (The Synergy for Educational Management at Kokesoongprachasan School, Khon Kaen Provincial Administrative Organization). วารสารบริหารการศึกษา, 7(2): 128-138.
 • 70. สิริลักษณ์ สามารถ, กนกอร สมปราชญ์, & ปัญญา แก้วกียูร. (2554). โปรแกรมพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (Teacher Development Program for the Learning Reform in Small Sized Primary School). วารสารบริหารการศึกษา, 7(1): 1 19-127.
 • 71. สุธาสินี แม้นญาติ, กนกอร สมปราชญ์, & ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2554). โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น (A Structural Equation Model of Factors Affecting Ethical Leadership of School Administrators under the Department of Local Administration). วารสารบริหารการศึกษา, 7(1): 82-93.
 • 72. สุเทพ ปาลสาร, กนกอร สมปราชญ์, & สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2554). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำ เชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ethical Leadership Indicators Development for School Principals under the Office of Basic Education Commission). วารสารบริหารการศึกษา, 8(1): 8-17.
 • 73. อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์, กนกอร สมปราชญ์, & นุชวนา เหลืองอังกูร. (2554). การพัฒนาบุคลากร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (Personnel Development at Child Development Center of Banphai Municipality, Khon Kaen Province). วารสารบริหารการศึกษา, 7(1): 73-81.
 • 74. ตวัญจ์ลักษณ์ พวงนิล, กนกอร สมปราชญ์, & ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2555). โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Strategic Leadership Development Program for School Principals in Basic Education Commission). วารสารบริหารการศึกษา, 8(2): 67-74.
 • 75. นิรันดร์ เนตรภักดี, กนกอร สมปราชญ์, & รัตนะ บัวสนธ์. (2555). โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำอย่างแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A Structural Equation Model of Authentic Leadership for Basic Education School Principals). วารสารบริหารการศึกษา, 8(2): 81-94.
 • 76. บูลยาวี ขานมา, กนกอร สมปราชญ์, & รัตนะ บัวสนธ์. (2555). โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำ เชิงระบบของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A Structural Equation Model of Systematic Leadership for Basic Education School Principals). วารสารบริหารการศึกษา, 9(1): 1-10.
 • 77. พรสมบัติ ศรีไสย, กนกอร สมปราชญ์, & วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2555). โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำ เชิงศรัทธาบารมีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A Structural Equation Model of Charismatic Leadership for Basic School Principals). วารสารบริหารการศึกษา, 8(2): 57-66.
 • 78. ศิวดล ดวงหะคลัง, กนกอร สมปราชญ์, & กระแส ชนะวงศ์. (2555). การพัฒนาโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์สู่โรงเรียนสุขภาวะ: การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Development of Sa-ardprachasun School to be Healthy School: Participatory Action Research).วารสารบริหารการศึกษา, 8(2): 95-110.
 • 79. เทวรัฐ โตไทยะ, กนกอร สมปราชญ์, & ดิเรก พรสีมา. (2556). ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการครูที่มีประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Strategies for Effective Teacher Management in Educational Service Area). วารสารบริหารการศึกษา, 9(1): 118-127.
 • 80. กรกมล สมผุด, กนกอร สมปราชญ์, & ทวีชัย บุญเติม. (2556). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่ (Development of Effective Small Primary School Model under the Office of Krabi Primary Educational Service Area). วารสารบริหารการศึกษา, 9(2): 22-30
 • 81. รณกร นนท์ยะโส, กนกอร สมปราชญ์, & อริยพร คุโรดะ. (2556). แนวทางการพัฒนา คุณลักษณะครูสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต (Teacher Characteristics’ Development for Basic Education Commission in the Next Decade). วารสารบริหารการศึกษา, 9(2): 22-34.
 • 82. สมใจ มณีวงษ์, กนกอร สมปราชญ์, & เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า. (2556). การนำนวัตกรรมการศึกษา ชั้นเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Lesson Study Implementation for Teacher Professional Development in Basic Education Schools). วารสารบริหารการศึกษา, 9(2): 57-69.
 • 83. สมัต อวบสุวรรณ, กนกอร สมปราชญ์, & สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2556). ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบร่วมพลัง สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา (Indicators of Collaborative Leadership for Primary School Principals). วารสารบริหารการศึกษา, 9(2): 70-79.
 • 84. ลานนิพนธ์ เกษลา, กนกอร สมปราชญ์ และ ทวีชัย บุญเติม. (2557). ยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10(2), 187-197.
 • 85. อดุลย์เดช ฐานะ, กนกอร สมปราชญ์ และ ทวีชัย บุญเติม. (2560). ยุทธศาสตร์เพื่อการบริหาร จัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์. วารสารศึกษาศาสตร์ฉบับวิจัย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 11(1).
 • 86. KHOON SYSOUVONG และ กนกอร สมปราชญ์. (2560). ภาวะผู้นำที่เน้นการเรียนรู้เป็นสำคัญที่ ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการ เรียนรู้ของครูในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 11(2), 1-9.
 • 87. จิรวัฒน์ วงษ์คง และ กนกอร สมปราชญ์. (2560). ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. วารสารศึกษาศาสตร์ฉบับวิจัย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 11(2), 48-58.
 • 88. พัชราพร ศิริพันธ์บุญ และ กนกอร สมปราชญ์. (2561). ภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจที่ส่งผลต่อ โรงเรียนสมรรถนะสูงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1(3), 164-175.
 • 89. วิทยากร ยาสิงห์ทอง และ กนกอร สมปราชญ์. (2561). ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 1(3), 234-244.
 • 90. สุภาภรณ์ นครขวาง และ กนกอร สมปราชญ์. (2560). ภาวะผู้นำที่เน้นการเรียนรู้เป็นสำคัญที่ส่งผลต่อ การสร้างนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 11(4), 193-204.
 • 91. อินทร์แปลง อบอุ่น และ กนกอร สมปราชญ์. (2560). ภาวะผู้นำโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10(2).
 • 92. เสาวนี ตรีพุทธรัตน์; กนกอร สมปราชญ์; ประยุทธ์ ชูสอน. (2553). ระบบการสร้างเครือข่าย การจัดการสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The System for Creating the Effective School Management Network for Educational Reform in the North Eastern Region). ทุนสนับสนุน: ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 93. รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร, วัลลภา อารีรัตน์, เสาวนี สิริสุขศิลป์ และ กนกอร สมปราชญ์. (2561). องค์ประกอบของสัมฤทธิผลการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Components of Learning Achievement Outcome to be the Innopreneur). วารสารวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 11(1): 1-38.
 • 94. สุภัสสร จันทรังษ์ และ กนกอร สมปราชญ์. (2561). ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนา ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 95. ประเสริฐชัย เพชรประเสริฐ และ กนกอร สมปราชญ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 96. อนวัช จิตรักษ์ และ กนกอร สมปราชญ์. (2561). ตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการทำงานของครูผู้ช่วยใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 28(2), 16-28.
 • 97. พรสวรรค์ โชคสวัสดิ์ และ กนกอร สมปราชญ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพ ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 30. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม. 26(2), 13-21.
 • 98 จันทรัตน์ สิทธิสมจินต์, กนกอร สมปราชญ์ และทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2560). การพัฒนาแนวทางการจัดการนวัตกรรมที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมถรรนสูงในสถานศึกาข้นพื้นฐาน. (Development of Guidelines for Innovation Management Affecting high Performing School in Basic Education Schools). วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. B(1), ม.ค.-มิ.ย. 2560, 201-210.
 • 99 ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์, กนกอร สมปราชญ์ และ ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2560). การพัฒนาแนวทางส่งเสริมการ เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน. (Development of Guidelines to Change the Learning Innovation of Teachers in Schools in Basic Education Commission). วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13(2), ก.ค.-ธ.ค. 2560, 101-110
 • ตำราวิชาการ
 • 1. กนกอร สมปราชญ์. (2543). Critical Thinking กับการบริหารจัดการ. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 2. กนกอร สมปราชญ์. (2544). การบริหารและการพัฒนาองค์การ. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 3. กนกอร สมปราชญ์. (2544). การบริหารโรงเรียนแบบใช้ทีมงาน (School Management: A Team Approach). ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 4. กนกอร สมปราชญ์. (2544). ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงาน (Leadership and Team Building). ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 5. กนกอร สมปราชญ์. (2545). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development).ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 6. กนกอร สมปราชญ์. (2545) ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership). ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 7. กนกอร สมปราชญ์. (2545). ยุทธวิธีการตัดสินใจ. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น.
 • 8. กนกอร สมปราชญ์. (2546). ภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leadership. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.
 • 9. กนกอร สมปราชญ์. (2546). การวิจัยปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 10. กนกอร สมปราชญ์. (2547). องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization). ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 11. กนกอร สมปราชญ์. (2547). การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 12. กนกอร สมปราชญ์. (2548). องค์การและการพัฒนาองค์การ. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
 • 13. กนกอร สมปราชญ์. (2554). การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารและพัฒนาการศึกษาสู่การวิจัย และการพัฒนา. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 14. กนกอร สมปราชญ์. (2555). การวิจัยปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (Action Research for School Principals). ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 15. กนกอร สมปราชญ์. (2555). ภาวะผู้นำ: แนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนา. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
 • 16. กนกอร สมปราชญ์. (2557). ภาวะผู้นำโรงเรียนและการพัฒนาตนองสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา.ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
 • 17. กนกอร สมปราชญ์. (2559). ภาวะผู้นำและภาวะผู้นำการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (Leadership and Learning Leadership for School Principals). ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
 • 18. กนกอร สมปราชญ์. (2560). ภาวะผู้นำและภาวะผู้นำการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (Leadership and Learning Leadership for School Principals). พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
 • 19. กนกอร สมปราชญ์. (2561). ภาวะผู้นำและคุณภาพสถานศึกษา (Leadership and School Quality). ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • เอกสารประกอบการสอน
 • 1. กนกอร สมปราชญ์. (2543). การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision). คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 2. กนกอร สมปราชญ์. (2543). การบริหารงานวิชาการ (Academic Administration). คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 3. กนกอร สมปราชญ์. (2543). การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management). คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 4. กนกอร สมปราชญ์. (2545). พฤติกรรมผู้นำที่ประสบความสำเร็จ. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • 5. กนกอร สมปราชญ์. (2549). ภาวะผู้นำทางการศึกษา: มุมมองด้านวัฒนธรรมและการ เรียนรู้. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • 1. ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา (2555-2557)
 • 2. อดีตประธานคณะกรรมการบริหารและผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
 • 3. รองผู้อำนวยการสำนักประเมินและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546-2548)
 • 4. ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และ สกอ.
 • 5. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ (2558-2561)
 • 6. กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2563)
 • 7. อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สมณศักดิ์