ดร.สุนทร สายคำ

ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา

สถานที่เกิด อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๓/๑๐๔๐ หมู่ ๑๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ มือถือ ๐๙๕-๖๖๑๓๘๐๙
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://drive.google.com/file/d/1nWzGvzhIYrDoXM5bFoLzwM30Y3zj-vJ0/view?usp=sharing
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๔๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. ๒๕๓๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอีสาน
งานคณะสงฆ์
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล
ประวัติการทำงาน
 • ๑) ตำแหน่งปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๓๖๘ / ๒๕๖๔
  • พ.ศ.๒๕๖๓ - ปัจจุบัน คณะกรรมการประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น
 • ๒) ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ.๒๕๖๑ รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๙๓/๒๕๖๒
  • พ.ศ.๒๕๖๑ ตำแหน่ง อาจารย์ โอนย้ายสายงานจาก ตำแหน่งนักวิชาการโสตศึกษา สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๗๒๕/๒๕๖๒
  • พ.ศ.๒๕๕๗ หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๘๖/๒๕๕๗
  • ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ บรรจุ (เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา ตามเลขที่คำสั่ง ๕๐๗ / ๒๕๕๕
  • พ.ศ.๒๕๕๓ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต (ลูกจ้างชั่วคราว) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๘๖/๒๕๕๓
  • พ.ศ. ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่(ลูกจ้างชั่วคราว) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๒ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
  • พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๔ หัวหน้าฝ่ายปกครองระดับ ปวช.แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
  • พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘ รองหัวหน้าหมวดวิชาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
  • พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๖ ครูสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง (ครูเอกชน) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
 • ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
  • ๑.วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ๒.วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ๓.วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนปริญญาโท
  • ๑. วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ๒. วิชาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ๓. วิชาการบริหารและการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ๔. วิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ๕. วิชาการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ๖. วิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ๗. วิชาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ๘. วิชาการประกันภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ๙. วิชาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ๑๐. วิชาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรายวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก
  • ๑. วิชากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ๒. วิชาสัมมนาวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ๓. วิชาสัมมนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ด้านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ประเมินอิสระ และพิชญพิจารณ์(Peer Review) วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
  • ๑๕ พฤษาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ประเมินอิสระ และพิชญพิจารณ์(Peer Review) วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
 • ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ประเมินอิสระ และพิชญพิจารณ์(Peer Review) วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
งานวิจัย
 • ๑.หัวหน้าโครงการวิจัย
  • ๑.รายงานการงานวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓.https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/242295/164504
  • ๒.งานวิจัยเรื่อง วิธีวิทยาการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดขอนแก่น,สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/105057/92531
 • ๒. ผู้วิจัยร่วม
  • ๑)พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร.,สุนทร สายคำ, กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน ประถมในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.Link ; https://online.anyflip.com/udihs/cwci/mobile/index.html
  • ๒) Sompong Chasingkaew,Sunthon Saikham.Practical experience in Educational Administration and School Administration for Master of Arts Program in Buddhist Educational Administration Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khonkaen Campus ,วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ TCI-1 ISSN : 1513-5845 Vol 19 No 3 (2019): July – September มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น Link : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/184768/151482
  • ๓) สุรพล พรมกุล,สุนทร สายคำ,กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙. (TCI กลุ่ม 1)ISSN 2697-6676 Link ; https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/79726/63606
  • ๔)สมปอง ชาสิงห์แก้ว,สุนทร สายคำ, ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn/issue/view/345/showToc
  • ๕)สมปอง ชาสิงห์แก้ว,สุนทร สายคำ, การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/111947/92560
  • ๖) วิทยา ทองดี ,สุนทร สายคำ, การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย,รายงานการวิจัย, ๒๕๕๘. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,(วช.))
  • ๗) ชยันต์ บุญพิโย,สุนทร สายคำ, รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่พุทธธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติในประเทศไทย, แหล่งที่ตีพิมพ์ Journal of buddhist Education and Research , TCI 2, , Vol. 7 No. 1 (2021): January - April 2021, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/248583
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • ๑.ผลงานทางวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ TCI 1, TCI 2
  • ๑) สุนทร สายคำ และคณะ, ยุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน STRATEGIES AND FORMS OF STRENGTHENING THE KHON KAEN CITY NETWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,2560 , Journal of Buddhist Education and Research, TCI 2, ISSN: 2586-9434, Vol 5, No 2 (July - December 2019)หน้า 413-428 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/242295/164504
  • ๒) สุนทร สายคำ และคณะ. วิธีวิทยาการประเมินผลการดำเนินการ ตามโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดขอนแก่น Operational Assessment Methodology of Five Precepts Project in KhonKaen Province, แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN 1513-5845, Vol. 18 No. 1 (January - April 2018) หน้า 35-46 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นhttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/105057/92531
  • ๓) Sunthon Saikham. A Model Development of Causal Structural Relationship of Factors Influencing the Effectiveness of Staff Knowledge Management in Basic Education Schools, Primary Education Service Area Office No. 1, Khonkaen Province, Publised source Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN : 1513-5845, Vol. 17 No. 1 (January - April 2018) P 73-83 Mahachulalongkornrajavidyalaya University
  • https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/86644
  • ๔) สุนทร สายคำ และคณะ. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย A Policy Proposals to Develop the Curriculum of Master Of Arts Program in Educational Administration, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN 2465-3705, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ : ๑๐๙-๑๒๐., มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn/issue/view/345/showToc
  • ๕) สุนทร สายคำ และคณะ. ภาวะผู้นำตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น The Leadership on Based the Good Governance Principles of the Basic Education School Administrators in Muaeng District Khon kaen , แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น TCI 1, ISSN 2539-6757 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 , หน้า 146-158 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • ๖) Sunthon Saikham.Practical experience in Educational Administration and School Administration for Master of Arts Program in Buddhist Educational Administration Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khonkaen Campus ,วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ TCI-1 ISSN : 1513-5845 Vol 19 No 3 (2019): July – September มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น Link : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/184768/151482
  • ๗) สุนทร สายคำ และคณะ กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้,แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารธรรมทรรศน์ TCI 1, ISSN 1513-5845 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559) , หน้า 43-50 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/79726
  • ๘) Sunthon Saikham and other, A Strategy in Implanting of Moral Ethics for Primary School Students in Basic Education under the Office of KhonKaen Primary Education, Area 1 แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารธรรมทรรศน์ TCI 1, ISSN 1513-5845 Vol. 18 No. 2 (May-August 2018) , หน้า 99-110 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น Link ; https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/122455/103514
  • ๙) สุนทร สายคำ และคณะ, การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563.
  • ๑๐) สุนทร สายคำ และคณะ, การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอนาดูน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563.
  • ๑๑) สุนทร สายคำ และคณะ, ภาวะผู้นำของผู้บริหารในมุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชา Leadership of Executives in The View of Subordinates , แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2 , ISSN 2465-3705, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ : ๑๕-๒๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn/article/view/2608
  • ๑๒) สุนทร สายคำ และคณะ , คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา Virtue and Ethics for Educational Administrator แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, TCI 1, ISSN : 1513-5845, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ -กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • ๑๓) สุนทร สายคำ, พระครูสุตธรรมภาณี, พลังบวร และการนําหลักธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงพุทธ, แหล่งที่ตีพิมพ์ ,Journal of Buddhist Education and Research , TCI 2, Vol. 6 No. 2 (2020): July-December มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, Link: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/245843/167443
  • ๑๔ ) สุนทร สายคำ,ชยันต์ บุญพิโย, รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่พุทธธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติในประเทศไทย, แหล่งที่ตีพิมพ์ Journal of buddhist Education and Research , TCI 2, , Vol. 7 No. 1 (2021): January - April 2021, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/248583
 • ๒. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ(SCOPUS/ERIC)
  • ๑)Sunthon Saikham, Sombat Rattanakorn, Surasak Chanpla, Prachitr Mahahing, Phamaha Phisit Suebnisai, Niraj Ruangsan. Educational Administration of Buddhist Schools under OBCP. Psychology and Education, 2021. 58(2): p. 4210-4212. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4659/4108
  • ๒) Sunthon Saikham, Prachitr Mahahing, Phrakrupalad Boonchuay Auiwong, Phrahonda Kemma, Ausadanit Kotchai, Niraj Ruangsan. A Model of Transformational Leadership of Private Schools in Khon Kaen, Thailand. Multicultural Education, (accepted for April 2021). (Scopus Q3), Journal link: https://eric.ed.gov/?q=Niraj%20Ruangsan&id=ED613837&fbclid=IwAR3EyTCe96Jm_7bJPiDy3_5nFaah49ZQXJ3yfAzSV79LWI3Hu4CVZNozFF8
 • ๓. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
  • ๑) สุนทร สายคำ และคณะ. Guideline on the Participating Developmant the Local Governmental Organization for the Community Forest Presrvation : A case studr of Wat Pa Pachasan Hnong Songhong Disstrct, Khon Kaen Province ปีที่ตีพิมพ์ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ ปีที่พิมพ์ ๓, (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) : ๕๓๔-๕๔๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • ๒) สุนทร สายคำ และคณะ. ประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , ปีที่ตีพิมพ์ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ ปีที่พิมพ์ ๓, (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • ๓) สุนทร สายคำ และคณะ. แนวทางการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • ๔) สุนทร สายคำ และคณะ. ประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ์ ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , ที่ตีพิมพ์ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
ตำราวิชาการ
 • วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
 • วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคม
 • วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
 • เอกสารประกอบการสอน
 • รายวิชา ๖๑๐ ๑๐๓ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
 • รายวิชา ๖๑๐ ๒๐๔ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
 • รายวิชา ๖๑๐ ๒๐๓ นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา
 • รายวิชา ๘๐๖ ๑๑๒ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ
 • งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  • ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นประธานที่ปรึกษา จำนวน ๕ ท่าน /ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ จำนวน ๕ ท่าน
   • ๑.พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน เรื่อง ภาวะผู้นำตามหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆา ธิการเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2565, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/254336/172448
   • ๒.พระมหาสุพิชฐพล ชิตวิริโย เรื่อง การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.ประเภท Online, วารสารกลุ่มที่ 1 TCI, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2566)
   • ๓.นางสาวภัณฑิรา ธิตะปัน เรื่อง การบริหารตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ๗ ของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2565, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/254081/172449
   • ๔.นางสาวอาธิชา ศิริอามาตย์ เรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2565, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/254457/172466
   • ๕.นายวรยุทธ พลศรี เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารตามหลักพรหมวิหาร ๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒, journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
   • ๖.นายวัณณุวรรธน์ ศรีไสว เรื่อง แนวทางการบริหารการศึกษาตามหลักพละ ๔ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในจังหวัดขอนแก่น
   • ๗.นายอภิชาติ จันทร์ศรี เรื่อง แนวทางการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในจังหวัดขอนแก่น,
   • ๘.นายพงษ์ศักดิ์ บุบพิ เรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565)
   • ๙.นางอมรรัตน์ ดาคม เรื่อง การบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565)
   • ๑๐.นายพิทยา ดาคม เรื่อง ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565)
   • ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท จำนวน ๘ ท่าน
   • ๑) นิตยา ภูบัวเพชร, การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารสถานศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 The Participation of Personnel in School Administration According to the Four Saṅgahavatthu Dhammas under the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247439/167869
   • ๒) จรินธรณ์ ขันโพธิ์น้อย, การส่งเสริมกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักอริยสัจ ๔ ในการแก้ปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ The Promotion of Student Care Activities in Accordance with the Four Noble Truth in Solving Problems of Using Social Media of Students in Educational Institutions under Bueng Kan Primary Educational Service Area Office, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247727/168266
   • ๓) บุญญาพงษ์ ดวงมาลย์, การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 The Development of Transformational Leadership of School Administrators According to Four Brahmavihara Dhammas under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247349/167861
   • ๔)ยุทธนา บัวบาล, แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 The Guidelines of Academic Administration According to the Four Iddhipāda Dhammas of School Administrators under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247323/167859
   • ๕)จักรกฤต หาพา, แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานกิจการนักเรียนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 The Guidelines for Promoting the Student Affairs in Accordance with the Four Saṅgahavatthu-dhammas of Students in School-Specific Intellectual Disability under Bureau for Special Education Administration 4, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247410/167865
   • ๖)วิภาวรรณ แอบกลิ่นจันทร์ , ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ The Strategic Leadership of School Administrators in Accordance with the Four Iddhipāda Dhammas under the Khon Kaen Primary Service Area Office 2, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247697/168276
   • ๗)กานธิดา วิชากุล, แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู The Guideline to Promote the Personal Administration in Accordance with the Four Brahmavihāra Dhammas of Private Schools under the Office of Education, Nong Bua Lam Phu Province, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247701/168270
   • ๘) นันทภพ จันตระกูล, การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247446/167866
  • ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท จำนวน ๒ ท่าน
   • ๑.พระสมุห์วิเชียร จิตฺตสาโร (ภูมิศรี) , เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 The school administration based on good governance In payaggaphompisai district under mahasarakarm office Of education primary education service area 2 , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563.
   • ๒.พระอภินันท์ กนฺตสีโล (สิงมาดา), เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอนาดูน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2The institute administration on idddhipada iv of Nadoon district undermahasarakarm office of Education primary education service area 2 , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563. file:///C:/Users/Admin/Downloads/243690-Article%20Text-849399-2-10-20200901%20(2).pdf
  • ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท จำนวน ๖ ท่าน
   • ๑. พระพัฒนมงคลชัย อติธมฺโม (ถานะ) เรื่องคุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์THE SEVEN SAPPURISA-DHAMMAS ORIENTED CHARACTERISTICS OF PHRAPARIYATTI-DHAMMA SCHOOL ADMINISTRATORS, GENERALEDUCATION DEPARTMENT, UNDER THE NATIONAL OFFICE OF BUDDHISM, KALASIN PROVINCEได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) TCI 2 ISSN:2539 6757
   • ๒. พระครูอินทสารธรรมวิทยานิพนธ์ การบริหารตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอานาจเจริญTHE ADMINISTRATION BASED ON THE FOUR BRAHMAVIHARA DHAMMASOF THE SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER AMNAT CHAROEN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREAได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน 2563) TCI 2 ISSN:2539 6757
   • ๓.อุกฤษฎ์ ดอนบรรเทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูKNOWLEDGE MANAGEMENT BASED ON THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY TO THE COMMUNITY AT SRIBUNRUEANG DISTRICT, NONGBUALAMPHU PROVINCEได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) TCI 2 , ISSN : 2465 3705 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/240063/164890
   • ๔ ภคพร เลิกนอก วิทยานิพนธ์เรื่องการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4EDUCATIONAL INSTITUTION ADMINISTRATION IN DIGITAL ERA FOR SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF KHON KAEN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) TCI 2 , ISSN : 2539 6757
   • ๕.นิตยา อาจหาญยิ่ง,ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นACADEMIC LEADERSHIP OF PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS OF KHON KAEN PROVINCIAL EDUCATION OFFICEได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2563) TCI 2 , ISSN : 2465 3705
   • ๖.ภัทราวัลย์ ดอกบัว, ภาวะ ผู้นำ การ เปลี่ยนแปลง ใน ยุค ไทย แลนด์ 4.0 ตาม หลัก อิทธิ บาท 4 ของ ผู้ บริหาร โรงเรียน เอกชน สังกัด สำนักงาน ศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น ได้รับการตีพิมพ์ใน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2563) TCI 2 , ISSN : 2465 3705 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/240079/164881
  • ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท จำนวน ๔ ท่าน
   • ๑.พระปลัดสมควร ปญฺญาวชิโร เรื่อง การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ EDUCATIONAL INSTITUTION ADMINISTRATION IN 21ST CENTURY OF PHRAPARIYATTI DHAMMA SCHOOLS (GENERAL EDUCATION) UNDER THE OFFICE OF BUDDHISM, CHAIYAPHUM PROVINCE ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (22 กุมภาพันธ์ 2562) ISBN 978-616-300-554-0
   • ๒.พระพุทธิพงษ์ วิสารโท เรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม บวร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๓ ADMINISTRATION OF BASIC EDUCATION INSTITUTES BY USING THE PARTICIPATORY PRINCIPLES OF BOVON UNDER OFFICE OF PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 3 ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร Journol of Buddhist Education and Resarch Volume 5,No 1 (January-June 2019 ) TCI 2 ISSN : 2586-9434
   • ๓.พระปลัดศรายุทธ มหานรินฺโท เรื่อง การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ADMINISTRATION OF CHARITY SCHOOLS IN BUDDHIST TEMPLES BASED ON SANGAHAVATTHU DHAMMAS IV UNDER THE OFFICE OF PRIVATE EDUCATION COMMISSION IN THE NORTHEAST AREA 1 ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (22 กุมภาพันธ์ 2562) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ISBN 978-616-300-554-0
   • ๔.พระสมุห์ขวัญชัย ปญฺญาวโร, Participatory Educational Institution Administration of the Basic Education School Commission based on Sangahavatthu IV under the Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 1 Link: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJMBU/article/view/229156/155980
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
  • ๑. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   • พ.ศ.๒๕๖๓ ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ช วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ -(เล่มที่ ๑๔/๒๑)
   • พ.ศ.๒๕๔๖ ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๒๐ ข วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖หน้า๕๒-๕๒๓
   • พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับเข็มเกียรติคุณผู้ประกอบคุณงามความดี จากสมเด็จพระพี่นางเธอกรมหลวงสงขลานครินทร์
   • พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับเข็มทูบีนัมเบอร์วัน จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาสิริโสภาพรรณวดี
  • ๒. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
   • พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมโครงการ จัดการความรู้เรื่องการพัฒนาจัดทำสื่อการเรียนการสอนในระบบ e-Learning วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   • พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับวุฒิบัตร ผู้เข้าร่วมจัดทำต้นฉบับหลักสูตรระดับปริญญาตรีในรายวิชา"คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล" วันที่ ๗-๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
   • พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับวุฒิบัตร ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิดการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR )และการจัดเก็บเอกสารสอดรับกับ SAR ภายใต้ หัวข้อ “เขียน อย่างไร เขียนให้ถูก เขียนให้โดน” ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   • พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิดการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ยุค Thailand ๔.๐” เมื่อ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   • พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ได้รับเกียรติบัตร “วิทยากรกลุ่มย่อย เรื่อง การศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ” โครงการอบรมสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ (ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบล โคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   • พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติบัตร “กรรมการตัดสินกลองยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคอีสาน” ณ คุ้ม วัฒนธรรม ศาลาผูกเสี่ยว ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ รับจาก นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)
   • พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตร Google Suite for Education เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการทำงาน และเพิ่มศักยภาพการสอน ระหว่าง ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   • พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแผนบริหารหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   • พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)แบบบูรณาการและการใช้ ระบบ E-Office System” ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑
   • พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับวุฒิบัตรได้เข้าอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือ และ Template สำหรับงานวิทยานิพนธ์" รุ่นที่ ๑ (ส่วนภูมิภาค) ณ วิทยาเขต ขอนแก่น เมื่อ ๑๑-๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   • พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔ ระดับคณะสงฆ์ภาค ๙ (ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ กาฬสินธุ์) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   • พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย" ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา
   • พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมเป็น “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ”มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านกว้าง-บ้านดอกแก้ว ตำบล เขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   • พ.ศ. ๒๕๖๒ได้รับเกียรติบัตร" เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
   • พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติบัตร "คณะกรรมการตัดสินการประกวดกลองยาวภาคอีสาน ประภทประชาชนทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน -๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ คุ้ม วัฒนธรรม ศาลาผูกเสี่ยว ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำ ปี ๒๕๖๒ (จำนวน ๗ วัน)
   • พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการนำเสนอผลงานการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ โครงการเวทีนำเสนอผลการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ รุ่นที่ ๖๕ วิทยาเขตขอนแก่น และสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • ๓. การศึกษาดูงานต่างประเทศ ด้านสังคม การศึกษา พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
   • ๑.ปี พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๖ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (กลาง,เหนือ,ใต้) จำนวน ๕ ครั้ง
   • ๒.ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
   • ๓.ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใต้หวัน ครั้งที่ ๑
   • ๔.ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (กลาง) ครั้งที่ ๑
   • ๕.ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
   • ๖.ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใต้หวัน ครั้งที่ ๒
   • ๗.ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (กลาง) ครั้งที่ ๒
   • ๘.ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   • ๙.ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศสหรัฐอเมริกา
   • ๑๐.ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ประเทศสิงคโปร์
   • ๑๑.ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เหนือ) ครั้งที่ ๓
  สมณศักดิ์