รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง

อาจารย์

สถานที่เกิด ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
การศึกษา M.A. (Sociology) M.S. University of Baroda (MSU), India ๒๕๑๗ พธ.บ. (พุทธศาสตร์) (วิชาโท-ปรัชญาและสังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๑๒ น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๕๐ ป.ธ.๘ สำนักเรียนวัดสระเกศ, กรุงเทพมหานคร ๒๕๑๑ พ.ม สมัครสอบ ๒๕๑๑ Diploma in German Language M.S. University of Baroda (MSU), India ๒๕๑๙ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดท่าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๒๔๙๙ Cert. in Social Research Methodology University of Saugar, India ๒๕๒๐ จิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง (รุ่นที่๕๐) กองบัญชาการทหารสูงสุด ๒๕๓๐ Cert. in the Philosophy of Science มหาวิทยาลัยนเรศวรและ Charle Stuart University, Australia ๒๕๔๔
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน ๑.ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี ๑. Methodology in Social Research มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒. Social Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๓. Sociological Theory มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๔. Political Sociology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๕. Industrial Sociology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๖. American Study : Sociological Perspective มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗. Social and Political Structure in Thailand มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๘. Critical Thinking มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๙. Ethics มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๑๐. Political Philosophy มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๑๑. Civil Affairs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒.ประสบการณ์การสอนปริญญาโท ๑. Sociological Theory มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒. Complex Social Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๓. Advanced Social Psychology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๔. Seminar in Sociology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๕. Theories of Organization and Management มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๖. Professional Ethics for Educational Administrators มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗. Qualitative Research Methodology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๘. Social Integration มหาวิทยาลัยทักษิณ ๓.ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก ๑. นโยบายและหลักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒. การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓. การฝึกประสบการณ์การวิชาชีพการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานวิจัย รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง. “รูปแบบการบริหารงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. TCI 1. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม. ๒๕๕๙. หน้า ๑๐๙ – ๑๑๙.
บทความวิจัย/ทางวิชาการ 1.รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง. “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี”. สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ เมษายน – กันยายน ๒๕๕๗. หน้า ๘๓ – ๙๘. 2.รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง. “รูปแบบการบริหารเวลาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. TCI 1. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม. ๒๕๕๙. หน้า ๙๕ – ๑๐๗.
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์