ดร.เอกราช โฆษิตพิมานเวช

อาจารย์

สถานที่เกิด โรงพยาบาลอำเภอบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม(ตามทะเบียนบ้าน) 121/22 หมู่ 13 ซอยราษฎร์คนึง 5 ถนนราษฎ์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น(ที่พักอาศัย)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 105 หมู่ 10 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
การศึกษา
  • ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
  • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
  • ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  • ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์)
งานคณะสงฆ์ -
ประวัติการทำงาน 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2528
2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2529-2530 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. พ.ศ. 2530-2545 ตำแหน่ง หัวหน้างานฝึกอบรม
4) หน่วยประเมินภายนอกสมศ.หจก.ขอนแก่นการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้ประเมินภายนอก/ผู้ประเมินอภิมาน
5) โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ที่จัดการศึกษานอกระบบมาตรา 15(2) 6 แห่ง พ.ศ. 2530-2550 ตำแหน่ง ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาต
6) เขตการศึกษา 9 และ สช. พ.ศ. 2540-2545 ตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
7) หน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน ตำแหน่ง นักวิจัยอิสระ
8) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย(ศูนย์ขอนแก่น) พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เครื่องมือวิจัยมากกว่า 30 เรื่อง , ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย มากกว่า 20 เรื่อง
9) ศาลเยาวชนและครอบครัวขอนแก่น พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ
10) ศาลแขวงขอนแก่น พ.ศ. 2553-2560 ตำแหน่ง ผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอม
11) โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
12) โรงเรียนอนุบาลเอกศึกษา พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต
13) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ประธานกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน เอกชน เขต 1 ขอนแก่น
14) สำนักงานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปสกช.) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ ปสกช.จังหวัดขอนแก่น
15) อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานวิจัย 1) ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเอกศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้าที่ 24 TCI กลุ่ม 2 วารสาร การบริหารสถานศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
2) ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563 TCI กลุ่ม 1 วารสาร วิชาการธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
3) ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน TCI กลุ่ม 1 วารสาร วิชาการธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
4) ภาวะผู้นำแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มิถุนายน-สิงหาคม 2563 TCI กลุ่ม 1 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย บทความการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศเครือข่าย(SCOPUS)
5) Suggested guidelines for developing sustainable leadership of private science school principals.IOP Conf.series:Journat of Physies:Conf.series 1340(2019)012042 doi:10.1088/1742-6596/1340/1/012042 .International Annual Meeting or STEM Educational (I AM STEM)2018 IOP Publishing.
6) Examining existing ideas about sustainable leadership of private school science princeipals. IOP Conf.series:Journat of Physies:Conf.series 1340(2019)012041 doi:10.1088/1742-6596/1340/1/012041 International Annual Meeting or STEM Educational (I AM STEM)2018 IOP Publishing.
7) Buddhist Instruction Care for Thai Elder in the Upper Northeast, Psychology and Education Journal(2021)58(1) : 1513-1517. Revised 25 October 2021 ,Accepted 18 November 2020
8) Collocational Instruction for Inproving Undergra-duate Student Competency in English Reading and Writing , Psychology and Education Journal(2021) 58(1) : 9575-9580. Revised 25 October2020,Accepted 18 November.
9) A Model of Transformation Leadership of Private Schools in KhonKaen,Thailand,Multicaltural Education Journal. Volume7, Issue 4, 2021 Recaived : February 20,2021,Accepted : April 26 , 2021
10) The Administration Model of Private Schools Under KKPEO in 21th Century, Psychology and Education Journal (2021) 58(2) : 9588-9594 Received : 20 October 2020 Accepted : 18 November 2020
11) The Buddhist Integrative Model in Promoting Master Teachers in Upper Northeast of Thailand Psychology and Education(2021) 58(2) : 4194-4198 Received : 25 October 2020, Accepted : 18 November 2020
บทความวิจัย/ทางวิชาการ 1) ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเอกศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้าที่ 24 TCI กลุ่ม 2 วารสาร การบริหารสถานศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
2) ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563 TCI กลุ่ม 1 วารสาร วิชาการธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
3) ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน TCI กลุ่ม 1 วารสาร วิชาการธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
4) ภาวะผู้นำแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มิถุนายน-สิงหาคม 2563 TCI กลุ่ม 1 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย บทความการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศเครือข่าย(SCOPUS)
5) Suggested guidelines for developing sustainable leadership of private science school principals.IOP Conf.series:Journat of Physies:Conf.series 1340(2019)012042 doi:10.1088/1742-6596/1340/1/012042 .International Annual Meeting or STEM Educational (I AM STEM)2018 IOP Publishing.
6) Examining existing ideas about sustainable leadership of private school science princeipals. IOP Conf.series:Journat of Physies:Conf.series 1340(2019)012041 doi:10.1088/1742-6596/1340/1/012041 International Annual Meeting or STEM Educational (I AM STEM)2018 IOP Publishing.
7) Buddhist Instruction Care for Thai Elder in the Upper Northeast, Psychology and Education Journal(2021)58(1) : 1513-1517. Revised 25 October 2021 ,Accepted 18 November 2020
8) Collocational Instruction for Inproving Undergra-duate Student Competency in English Reading and Writing , Psychology and Education Journal(2021) 58(1) : 9575-9580. Revised 25 October2020,Accepted 18 November.
9) A Model of Transformation Leadership of Private Schools in KhonKaen,Thailand,Multicaltural Education Journal. Volume7, Issue 4, 2021 Recaived : February 20,2021,Accepted : April 26 , 2021
10) The Administration Model of Private Schools Under KKPEO in 21th Century, Psychology and Education Journal (2021) 58(2) : 9588-9594 Received : 20 October 2020 Accepted : 18 November 2020
11) The Buddhist Integrative Model in Promoting Master Teachers in Upper Northeast of Thailand Psychology and Education(2021) 58(2) : 4194-4198 Received : 25 October 2020, Accepted : 18 November 2020
12) ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 มกราคม-มีนาคม 2561 หน้าที่ 12 TCI กลุ่ม 2 วารสาร การบริหารสถานศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
13) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 มกราคม-มีนาคม 2561 หน้าที่ 23 TCI กลุ่ม 2 วารสาร การบริหารสถานศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
14) เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้าที่ 14 TCI กลุ่ม 2 วารสาร การบริหารสถานศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
15) ภาวะผู้นำโรงเรียนเอกชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 หน้าที่ 19 TCI กลุ่ม 2 วารสาร การบริหารสถานศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
16) องค์การแห่งการเรียนรู้โรงเรียนเอกชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้าที่ 1 TCI กลุ่ม 2 วารสาร สถาบันวิจัยพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
17) วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนเอกชน ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 หน้า 363 TCI กลุ่ม 1 วารสาร วิชาการธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ตำราวิชาการ 1) เอกสารประกอบการอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ประเมินภายนอก : สมศ
2) เอกสารประกอบการอบรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ : สมศ
3) เอกสารประกอบการอบรมการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
4) เอกสารประกอบการอบรมการประเมินออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19 รายการ 1-4 ใช้สำหรับเป็นคู่มือสำหรับผู้ประเมินภายนอก : หน่วยประเมินขอนแก่นการประเมินคุณภาพการศึกษา
เอกสารประกอบการสอน วิชา 806 302 การพัฒนาเค้าโครงการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา กำลังให้คำปรึกษาหลัก 5 รูป/คน ให้คำปรึกษาร่วม 5 รูป/คน ของหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน รางวัลที่ได้รับ
1) ผู้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนยอดเยี่ยม 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
2) รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ(Best Practices) รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านผู้บริหาร 11 ส.ค. 63 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
3) รางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 29 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการ
4) รางวัลดีเด่น นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) หน่วยงานที่มอบ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น เมื่อ 7 สิงหาคม 2562
5) รางวัลระดับดีเด่น นำเสนอการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ร.10 หน่วยงานที่มอบ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น เมื่อ 7 สิงหาคม 2562
6) รางวัลบุคคลต้นแบบ ระดับทองการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ร.10 หน่วยงานที่มอบ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น เมื่อ 7 สิงหาคม 2562
7) ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น(Private School Teacher Award 2019) หน่วยงานที่มอบ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2562
8) ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี” หน่วยงานที่มอบ คุรุสภา เมื่อ 17 มกราคม 2562
9) “รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน” หน่วยงานที่มอบ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2561
10) ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น หน่วยงานที่มอบ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เมื่อ 16 มกราคม 2561
11) โล่เชิดชูเกียรติ “สถานศึกษาพอเพียง” หน่วยงานที่มอบ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 25 กันยายน 2560
12) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น หน่วยงานที่มอบ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2560
13) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น (Opec administrator award 2017) หน่วยงานที่มอบ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2560
14) ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งครูแสนดี” หน่วยงานที่มอบ คุรุสภา เมื่อ 6 ตุลาคม 2558
15) นักเหินเวหากิตติมศักดิ์ หน่วยงานที่มอบ กองทัพอากาศ เมื่อ 8 มีนาคม 2556
16) บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ได้รับเครื่องหมาย “เข็ม สธ.”จากพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ หน่วยงานที่มอบ หอสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ 5 มกราคม 2558
17) รางวัลสถานศึกษาดีเด่น “To be numberone” หน่วยงานที่มอบ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560
18) ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู หน่วยงานที่มอบ คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น เมื่อ 16 มกราคม 2561 การศึกษาดูงาน
  • 1) GIS การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ประเทศแคนาดา
  • 2) GIS การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกล USA
  • 3) GIS โทรคมนาคมระยะไกลทางทหาร ประเทศญี่ปุ่น OKINAWA NAVAL BASE
  • 4) การศึกษาระดับประถมศึกษา ญี่ปุ่น Supporo Kitanodia Elementary School Hokkaido Japan
สมณศักดิ์