ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

อาจารย์

สถานที่เกิด จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 2247/21 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
การศึกษา
 • พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2551 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
 • พ.ศ. 2545 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโฆษณา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. 2555 - 2562 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • พ.ศ. 2550 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท มิตรภาพแอ็ดไวส์ซอรี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร
 • พ ศ. 2545 - 2549 เลขานุการกรรมการบริหาร บริษัท ลีส์ไบร์ท ฟิวเจอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
งานวิจัย 1.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2557, พฤษภาคม-สิงหาคม). “การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1,” วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 10 (2): 347-356. 2.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2557, มกราคม-เมษายน). “ความเป็นนักบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,” วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 10 (1): 321-328.
 • 3.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำกับตนเองในการทำปริญญานิพนธ์ของนักศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สหวิทยางานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่สากล”18 กรกฎาคม 2558. หน้า 755-763.
 • 4.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2558). จิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สหวิทยางานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่สากล” 18 กรกฎาคม 2558. หน้า 764-773.
 • 5.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์ และ วิศกรณ์ ทองแกม. (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม). “บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 5 (2): 50-61.
 • 6.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2560, มกราคม-เมษายน). “ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหli>าวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,” วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 13 (1): 170-180.
 • 7.อาจารย์ ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์,งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ครูที่พึงประสงค์ของนักศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย – เยอรมัน(จี-เทค) 2562
 • บทความวิจัย/ทางวิชาการ
   จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2563) รูปแบบการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
  • ยงยุทธ วิปุละ และ จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2562, มกราคม- เมษายน). “การพัฒนายุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15(1).
  • พิษณุ ภิรมย์, พรพิพัฒน์ เพิ่มผล และ จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2561, มกราคม-กรกฎาคม). “การพัฒนาระบบการบริหารการนิเทศนักศึกษาทวิภาคีแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์”, วารสารครุศาสตร์สาร. 12(1): 39-48.
  • วันชาติ สารใจ และ จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2560, ธันวาคม). “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยการอาชีพกลุ่มภาคเหนือด้วยหลักการทำงานเป็นทีม”. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 17(ฉบับพิเศษ): 727-736.
  • วินนารัชน์ ชัยวิทยนันต์ และ จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). “การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร,” วารสารสารสนเทศ. 16 (2): 159-167.
  • กรศิริ มิ่งไชย และ จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2560, พฤษภาคม-สิงหาคม). “รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น.” วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต. 17(2): 431-440.
  • จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2560, มกราคม-เมษายน). “ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,” วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 13 (1): 170-180.
  • จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์ และ วิศกรณ์ ทองแกม. (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม). “บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 5 (2): 50-61.
  • จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำกับตนเองในการทำปริญญานิพนธ์ของนักศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สหวิทยางานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่สากล”18 กรกฎาคม 2558. หน้า 755-763.
  • จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2558). จิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สหวิทยางานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่สากล” 18 กรกฎาคม 2558. หน้า 764-773.
  • จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2557, พฤษภาคม-สิงหาคม). “การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1,” วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 10 (2): 347-356.
  • จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์. (2557, มกราคม-เมษายน). “ความเป็นนักบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,” วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 10 (1): 321-328.
  ตำราวิชาการ
  เอกสารประกอบการสอน วิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา รหัสวิชา 806 107
  งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
  สมณศักดิ์