ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหลักสูตร

ประชุม/อบรม/สัมมนา

คำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร.

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น

เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา