ประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปี ๒๕๖๑ 006-ตารางบรรยาย-ป.โท-ปรัชญา-ปี-1-2

ประกาศ เอกสารขอยืนสอบวิทยานิพนธ์ 1/5/2018 วิทยานิพนธ์จำนวน 6 เล่ม ผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา ใบผ่านปฏิบัติธรรม ใบผ่านภาษาอังกฤษ ใบเสร็จรับเงิน

กิจกรรม
0

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร. ๑๘.๘.๖๑ มุทิตาสักการะ

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก วัน/เดือน/ปี รายการ ๑ กุมภาพันธ์-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบข้อเขียน (ป.โท) เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.…