ประชาสัมพันธ์
0

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา การเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาในสังคมไทย

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที นิสิตทุกหลักสูตร ทุกรูป/ท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา การเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาในสังคมไทย ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามภาพ