ประวัติการก่อตั้ง

วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีฐานะเป็นส่วนงานหนึ่ง ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย สงเสริมและบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตตามที่อธิการบดีมอบหมาย และมีคณะกรรมการประจำวิทยาเขตใช้อำนาจและหน้าที่ตามมาตรา 32  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ วิทยาเขตขอนแก่น จัดการศึกษาครั้งแรกในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 ในนาม “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น” ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 จึงให้นามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น”
สำนักและวิทยาลัยสงฆ์มีดังต่อไปนี้

 1.    สำนักงานวิทยาเขต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2.    สำนักวิชาการวิทยาเขต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 3.    วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 4.    วิทยาลัยสงฆ์เลย
 5.    วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด          

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เป็นหนึ่งในสาขาที่เปิดสอนและสังกัดอยู่วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2559 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 6 มกราคม 2560 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้เปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และเปิดรับคฤหัสถ์ในปีการศึกษา 2561 ตามลำดับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ตาม นวลักษณ์ 9 ประการ คือ

1) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
2) ใฝ่รู้ใฝ่คิด
3) เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา
4) มีความสามารถ/ทักษะด้านภาษา
5) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
6) รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
7) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
8) มีโลกทัศน์กว้างไกล
9) พร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่

วัฒนธรรมองค์กร (Culture : M-C-U-K-K)

 • Master of Buddhism Compassion & Collaboration Unity Knowledge of Culture Kindness & Virtue
 • เชี่ยวชาญพระพุทธศาสนา เอาใจใส่ต่อส่วนรวม ร่วมใจเป็นหนึ่ง พึงประสงค์วัฒนธรรมความรู้ คู่คุณธรรมและเมตตา

พันธกิจของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

 • ให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 •  วิจัยและพัฒนาด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และสังคมศาสตร์
 •  ส่งเสริมและให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา  สังคมศาสตร์แก่สังคม
 •  ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการพระพุทธศาสนาและปรัชญา 

  ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา                                                                             

                 ๑) ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย           : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา

  ภาษาอังกฤษ       : Master of Art Program in Philosophy     

                 ๒) ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม (ไทย)     : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา)

  ชื่อย่อ (ไทย)       : พธ.ม. (ปรัชญา)

  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Art (Philosophy)

  ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  M.A. (Philosophy)      

                 ๓) สาขาวิชา               ปรัชญา

  ๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

                 ๑) คณะต้นสังกัด              พุทธศาสตร์

                 ๒) สถานที่เปิดสอน                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

  ๑.๓ ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                 ๑) ปรัชญาของหลักสูตร

  หลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้นิสิตมีความรู้รอบรู้ในทฤษฎีทางปรัชญาและพุทธปรัชญา สามารถวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางปัญญา เป็นนักคิดที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นำทางปัญญา จิตใจและสังคม       

                 ๒) ความสำคัญของหลักสูตร

  มีเป้าหมายชัดเจนที่จะพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล และมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

                 ๓) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  (๑) เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความแตกฉานในหลักปรัชญา มีความเชี่ยวชาญในพุทธปรัชญาและคัมภีร์พระพุทธศาสนา พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน

  (๒) เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นต้นแบบที่ดีงามให้แก่สังคม

  (๓) เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิจัย จัดระบบข้อมูลเพื่อปรับและพัฒนาองค์ความรู้ทางปรัชญา