ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น

อาจารย์

สถานที่เกิด 2/2 บ้านหนองแซง ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน 168/262 บ.รุ่งเรือง ถ.ประชาสโมสร อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓,๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา PhD. (Philosophy ) Banaras Hindu University, India 1999 MA. (Philosophy ) Mysore University, India 1996 พธบ. (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มจร. 2536
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกสารประกอบการสอน ตรรกศาสตร์ ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ปรัชญาตะวันตกสามัยกลาง
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน ได้รับเกียรติบัตร แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกพลร่มสัมพันธ์กิตตติมาศักดิ์ รุ่นที่ 03/61 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
สมณศักดิ์