การรับรองและสถานภาพหลักสูตร

การรับรองและสถานภาพหลักสูตร

                     ๑. หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
                     ๒. เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
                     ๓. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
                     ๔. คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                     ๕. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                     ๖. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ……………….. วันที่…….. เดือน………………. พ.ศ. ๒๕๖๐
                     ๗. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ……. เดือน………………. พ.ศ. ๒๕๖๐