แผนการศึกษา

แผนการศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญญา

ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาบังคับ  
๖๐๐ ๑๒๐ พุทธปรัชญา
๖๐๐ ๑๒๑ พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก
บังคับไม่นับหน่วย  
๖๐๓ ๓๒๕ การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๑ (สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานปรัชญา)
วิชาเอก  
๖๐๓ ๑๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห์ (๓)
๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑ (๒)
รวม

ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาบังคับ   
๖๐๓ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน วิชาเอก  (๓)
วิชาเลือก  
๖๐๓ ๒๐๘ จริยศาสตร์วิเคราะห์ 
๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒
รวม