ผศ.ดร.จรัส ลีกา

อาจารย์

สถานที่เกิด 170/1 หมู่ 3 บ้านเด่นเหล็ก ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 95/97 ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ ๑๓ ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา 2536 : พธ.บ.(ศาสนา) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538 : M.A.(Indian Philosophy) University of Madras, India.(Secondclass) 2549 : Ph.D. (Philosophy),University of Magadh, Bodh – Gaya, India.
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน 2538-2541 : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC) โรงงานทออวน เดชาพานิชย์ จำกัด 2541 : อาจารย์ประจำหมวดวิชาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์สำนักการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 2542-2545 : ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 2552 - 2555 หัวหน้าหมวดสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำนักการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 2555 –2558 คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ขอนแก่น 2558 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย 1. งานวิจัย 1.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.2556 ปีที่ตีพิมพ์ :2557 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1(มี.ค. – มิ.ย.57) ttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/77513/62174 1.2 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าบ้านหนองกุงธนสาร ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.2557 ปีที่ตีพิมพ์ : 2559 แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559) 1.3 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าประชาสรรค์ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสอง จังหวัดขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ : 2559(2016) แหล่งที่ตีพิมพ์ : NIC 2016 The 3rd National and The 1st International Conferences 2016 “Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society” 1.4 กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ : 2560 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 2 และระดับชาติครั้งที่ 4 มจร.วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 31 มีนาคม 2560 1.5 รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียนในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ตีพิมพ์ : 2560 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 2 และระดับชาติครั้งที่ 4 มจร.วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 31 มีนาคม 2560 1.5 พุทธจริยศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น(ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2562) https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/14602 1.6 การวิเคราะห์คติความเชื่อในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของคนอีสาน ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2563) https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16575 2. งานวิจัยร่วม 2.1 ธัญญพัทธ์ สวนดง และจรัส ลีกา, การสังเคราะห์ทฤษฎีจริยศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ โรงแรม, ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 2.2 ปัญญา ศาสตรา และจรัส ลีกา, การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาชีวิต นายแสวง มะโนลัยปราชญ์ชาวบ้านแห่งทุ่งกุลาร้องไห้, ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/15537 2.3 พระนรินทร์ สีลเตโช (สาไชยันต์)และ จรัส ลีกา, การตีความแนวคิดเรื่องพรหมในพุทธปรัชญาเถรวาท, ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/15537 2.4 พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี (หาญพงษ์) และจรัส ลีกา, การวิเคราะห์ความงามผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ ตามทฤษฎีวัตถุวิสัย, ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 2.5. พระมหาปพน กตสาโร (แสงย้อย) และจรัส ลีกา, การวิเคราะห์อภิปรัชญาที่ปรากฏในสารัตถะแห่งคัมภีร์มิลินทปัญหา, ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์: วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน –มิถุนายน 2562 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/15537 2.6 พระประสิทธิ์ ขนฺติวณฺโณ, สุวิน ทองปั้น, จรัส ลีกา, การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ด้วยหลักพุทธจริยศาสตร์โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสองเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรมปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 2.7 พระธีระพงษ์ นรินฺโท (แสนพงษ์), จรัส ลีกา, การตีความผญาอีสานในทางปรัชญา, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16575 2.8 พระทวี โกวิโท (รัชชะ), สุวิน ทองปั้น,จรัส ลีกา, การศึกษาวิเคราะห์ความงามพระพิมพ์ดินเผากรุพระบรมธาตุนาดูนตามทัศนะจิตนิยม, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16643 2.9 พระมหากอบกฤต โสภณปญฺโญ และจรัส ลีกา, การศึกษาเหตุและผลของกรรมในเรื่องนางสามาวดี, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรมปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 2.10 พระอธิการภัคพงศ์ สิริธมฺโม (พรหมศิริพงศ์) และจรัส ลีกา, การวิเคราะห์ประเพณีบุญเดือนสิบในเชิงปรัชญาของชาวบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรมปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/1651 2.11 พระอ่อน มหิทฺธิโก (ระหุ่ง),สุวิน ทองปั้น,จรัส ลีกา, การวิเคราะห์ปรัชญาสังคมในพระวินัยปิฎก, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16575 2.12 พระครูโสภณจิรวัฒน์ (สุภชิโต/กนกรัตน์), พระครูภาวนาโพธิคุณ,จรัส ลีกา, การศึกษา เปรียบเทียบกายและจิตตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาอริสโตเติล, ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปี ที่7 ฉบับที่3 ประจำเดือนกรกฎาคม –กันยายน 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16643 2.13 พระวิทูล สนฺตจิตฺโต (โพธิเศษ),พระครูภาวนาโพธิคุณ,จรัส ลีกา, แนวทางการแก้ไขปัญหาอัตวินิบาตในสังคมไทยตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปี ที่ 7 ฉบับที่3 ประจำเดือนกรกฎาคม –กันยายน 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16643 2.14 นิเทศ สนั่นนารี และจรัส ลีกา, โสเหล่เสวนา : บทบาทปราชญ์ชาวบ้านในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์: วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16693 2.15 พระสุกรี ยโสธโร, จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, จรัส ลีกา, การศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของตัวละครในวรรณกรรมพระเวสสันดรชาดก, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 2.16 พระมหาใจสิงห์ สิริธมฺโม (เถื่อนศรี) และจรัส ลีกา, การพิสูจน์ความมีอยู่ของพญาแถนในสังคมล้านช้าง. ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มีนาคม 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/1651 2.17 พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.,ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น,ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ,ผศ.ดร.จรัส ลีกา, การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. ปีที่ตีพิมพ์ : 2564 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการพิมลธรรม ปีที่8 ฉบับที่1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564. 2.18 พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.,ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น,ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ,ผศ.ดร.จรัส ลีกา, การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564. 3. บทความวิจัย 1.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.2556 ปีที่ตีพิมพ์ :2557 แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1(มี.ค. – มิ.ย.57) 1.2 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าบ้านหนองกุงธนสาร ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.2557 ปีที่ตีพิมพ์ :2559 แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559) 1.3 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าประชาสรรค์ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสอง จังหวัดขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ :2559(2016) แหล่งที่ตีพิมพ์ : NIC 2016 The 3rd National and The 1st International Conferences 2016 “Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society” 1.4 กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ : 2560 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 2 และระดับชาติครั้งที่ 4 มจร.วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 31 มีนาคม 2560 1.5 รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียนในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ตีพิมพ์ : 2560 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 2 และระดับชาติครั้งที่ 4 มจร.วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 31 มีนาคม 2560 1.5 พุทธจริยศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น(ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2562) 1.6 การวิเคราะห์คติความเชื่อในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของคนอีสาน ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2563) https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16643 4. บทความวิจัย(ร่วม) 4.1 ธัญญพัทธ์ สวนดง และจรัส ลีกา, การสังเคราะห์ทฤษฎีจริยศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ โรงแรม, ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 4.2 ปัญญา ศาสตรา และจรัส ลีกา, การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาชีวิต นายแสวง มะโนลัยปราชญ์ชาวบ้านแห่งทุ่งกุลาร้องไห้, ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 4.3 พระนรินทร์ สีลเตโช (สาไชยันต์)และ จรัส ลีกา, การตีความแนวคิดเรื่องพรหมในพุทธปรัชญาเถรวาท, ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 4.4 พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี (หาญพงษ์) และจรัส ลีกา, การวิเคราะห์ความงามผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ ตามทฤษฎีวัตถุวิสัย, ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 4.5 พระมหาปพน กตสาโร (แสงย้อย) และจรัส ลีกา, การวิเคราะห์อภิปรัชญาที่ปรากฏในสารัตถะแห่งคัมภีร์มิลินทปัญหา, ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์: วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน –มิถุนายน 2562 4.6 พระประสิทธิ์ ขนฺติวณฺโณ, สุวิน ทองปั้น, จรัส ลีกา, การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ด้วยหลักพุทธจริยศาสตร์โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสองเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรมปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/issue/view/16613 4.7 พระธีระพงษ์ นรินฺโท (แสนพงษ์), จรัส ลีกา, การตีความผญาอีสานในทางปรัชญา, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16575 4.8 พระทวี โกวิโท (รัชชะ), สุวิน ทองปั้น,จรัส ลีกา, การศึกษาวิเคราะห์ความงามพระพิมพ์ดินเผากรุพระบรมธาตุนาดูนตามทัศนะจิตนิยม, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 4.9 พระมหากอบกฤต โสภณปญฺโญ และจรัส ลีกา, การศึกษาเหตุและผลของกรรมในเรื่องนางสามาวดี, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรมปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/issue/view/16613 2.10 พระอธิการภัคพงศ์ สิริธมฺโม (พรหมศิริพงศ์) และจรัส ลีกา, การวิเคราะห์ประเพณีบุญเดือนสิบในเชิงปรัชญาของชาวบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรมปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/issue/view/16613 4.11 พระอ่อน มหิทฺธิโก (ระหุ่ง),สุวิน ทองปั้น,จรัส ลีกา, การวิเคราะห์ปรัชญาสังคมในพระวินัยปิฎก, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16575 4.12 พระครูโสภณจิรวัฒน์ (สุภชิโต/กนกรัตน์), พระครูภาวนาโพธิคุณ,จรัส ลีกา, การศึกษา เปรียบเทียบกายและจิตตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาอริสโตเติล, ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปี ที่7 ฉบับที่3 ประจำเดือนกรกฎาคม –กันยายน 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16643 4.13 พระวิทูล สนฺตจิตฺโต (โพธิเศษ),พระครูภาวนาโพธิคุณ,จรัส ลีกา, แนวทางการแก้ไขปัญหาอัตวินิบาตในสังคมไทยตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปี ที่ 7 ฉบับที่3 ประจำเดือนกรกฎาคม –กันยายน 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16643 4.14 นิเทศ สนั่นนารี และจรัส ลีกา, โสเหล่เสวนา : บทบาทปราชญ์ชาวบ้านในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์: วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16693 4.15 พระสุกรี ยโสธโร, จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, จรัส ลีกา, การศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของตัวละครในวรรณกรรมพระเวสสันดรชาดก, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/issue/view/16613 4.16 พระมหาใจสิงห์ สิริธมฺโม (เถื่อนศรี) และจรัส ลีกา, การพิสูจน์ความมีอยู่ของพญาแถนในสังคมล้านช้าง. ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มีนาคม 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/1651 4.17 พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.,ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น,ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ,ผศ.ดร.จรัส ลีกา, การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. ปีที่ตีพิมพ์ : 2564 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการพิมลธรรม ปีที่8 ฉบับที่1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564. 4.18 พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.,ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น,ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ,ผศ.ดร.จรัส ลีกา, การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564. 5. บทความทางวิชาการ(ร่วม) 5.1 Can Buddhist principles can be applied in archeological science. ปีที่ตีพิมพ์ : 2559 แหล่งที่ตีพิมพ์ : Nan Buddhist College, International Buddhist Research Seminar, the 7 th. 5.2 Two Perspectives of Buddhist Economics ปีที่ตีพิมพ์ : 2560 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 2 และระดับชาติครั้งที่ 4 มจร.วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 31 มีนาคม 2560 5.3 การดูแลผู้สูงอายุตามหลักพุทธจริยศาสตร์ ปีที่ตีพิมพ์ : 2559 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารพุทธชินราชสาร โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน พ.ค – สค 2559 TCI 1 5.4 ประโยชน์ของการมีภิกษุณี ปีที่ตีพิมพ์ : 2560 แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารธรรมทรรศน์ 16/3/60(ฉบับพิเศษ) TCI 2 5.5 พุทธจริยศาสตร์ในพินัยกรรมพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ปีที่ตีพิมพ์ : 2560 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารธรรมทรรศน์ 16/3/60(ฉบับพิเศษ) TCI 2 5.6 พระครูกิตติโชติคุณและจรัส ลีกา, ศีลในฐานะเครื่องมือพัฒนามนุษย, ปีที่ตีพิมพ์ : 2561 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 5.7 พุทธจริยศาสตร์ : ความสุขในสังคม ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น TCI กลุ่ม 1 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน มิถุนายน 2562) 5.8 สันติภาพบนทางสามแพร่ง ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น TCI กลุ่ม 1 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน มิถุนายน 2562) 5.9 การศึกษาวิเคราะห์ศีล 5 ในทัศนะพุทธจริยศาสตร์ ปีที่ตีพิมพ์ : 2562 แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น TCI กลุ่ม 1 ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (2019): ตุลาคม-ธันวาคม 2562 5.10 พระนรินทร์ สีลเตโช, จรัส ลีกา, หน้าที่ของมารดาบิดาในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท, ปีที่ตีพิมพ์ : 2561 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ฉบับพิเศษ 5.11 พระวิทูล สนฺตจิตฺโต (โพธิเศษ)และจรัส ลีกา,อัตถิภาวนิยมกับปัญหาการฆ่าตัวตาย, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16693 5.12 พระอธิการประมวล อธิปญฺโญ (จันทรประทักษ์) และจรัส ลีกา, หลักกุศลกรรมบถ 10 กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม –กันยายน 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16643 5.13 พระมหาธนินทร์ นราสโภ (มาสุ่ม) และจรัส ลีกา, ประยุกต์ใช้หลักธรรมเกี่ยวกับความรักตามแนวพุทธปรัชญา, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16643 5.14 พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ (ศรีระวงษ์) และ จรัส ลีกา, วิเคราะห์แนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/16693 5.15 พระครูวิจิตรธรรมาทร และจรัส ลีกา, (2563), การวิเคราะห์ความรักในมัทรีกัณฑ์, ปีที่ตีพิมพ์ : 2563 แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/issue/view/16896
บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความวิจัย ๑. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสังคมชนบท : กรณีศึกษาตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (แหล่งทุนมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น) ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๕ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ๒. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.๒๕๕๖ ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๗ แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑(มี.ค. – มิ.ย.๕๗) ๓. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าบ้านหนองกุงธนสาร ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.๒๕๕๗ ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙) ๔. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าประชาสรรค์ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น.๒๕๕๙ ปีที่ตีพิมพ์ :๒๕๕๙(2016) แหล่งที่ตีพิมพ์ : NIC 2016 The 3rd National and The 1st International Conferences 2016 “Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society” ๕. กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น(The Conservative processes of Bailan Scriptures Participation of people in Khonkean Province) ทุนสนับสนุน วช.ปี 25๕๙ ปีที่ตีพิมพ์ : พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ฉบับพิเศษ ๖. รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียนในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(โครงการย่อยที่ ๕) ทุนสนับจาก วฃ.เลขที่สัญญา ว.๐๘๕/๒๕๖๐ ปีที่ตีพิมพ์ : พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ 7. พุทธจริยศาสตร์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ทุนสนับจาก วฃ.เลขที่สัญญา ว.๐๖๒/๒๕๖๑ ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๖๒ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ ๖ ฉบับที่1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2562 ๑๑. การสื่อสารเชิงพุทธเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑) บทความวิจัย(ร่วม) ๑. The Models of Democratic Culture on Promotion for Local Administrative Organization, S Citizens in Khon Kaen ปีที่ตีพิมพ์ :๒๕๕๙(2016) แหล่งที่ตีพิมพ์ : NIC 2016 The 3rd National and The 1st International Conferences 2016 “Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society” ๒. Guideline of Local Administration Reformation in Koksri sub – district Maung district in Khon Kaen Province ปีที่ตีพิมพ์ :๒๕๕๙ (2016) แหล่งที่ตีพิมพ์ : NIC 2016 The 3rd National and The 1st International Conferences 2016 “Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society” ๓. Cultural Change on Rice of Agriculturists in Northeast of Thailand ปีที่ตีพิมพ์ :๒๕๕๙(2016) แหล่งที่ตีพิมพ์ : NIC 2016 The 3rd National and The 1st International Conferences 2016 “Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society” ๔. การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของสำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น(The Intellectual Development in the way of Buddhist Ethics of the Meditation Center of Wat Pho bannontan, Niamaung District,Khonkaen Province)ปีที่ตีพิมพ์ : พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ฉบับพิเศษ ๕. บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.ปีที่ตีพิมพ์ : พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ฉบับพิเศษ ๖. การสังเคราะห์ทฤษฎีทางจริยศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการประกอบธุรกิจโรงแรมปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๖๒ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ ๖ ฉบับที่1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2562 ๗. การวิเคราะห์ความงามผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ ตามทฤษฎีวัตถุวิสัย,วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ๘. การทำกายภาพบำบัดด้วยการใช้กรุณาเป็นฐานในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วย : กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ๙. การวิเคราะห์บทบาทของภิกษุณีในพระพุทธศาสนา,วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ๑๐. การวิเคราะห์วัฒนธรรมและจริยธรรมในการบูชาหลวงปู่มีชัย,วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 11. การสื่อสารเชิงพุทธเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม/วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑) บทความทางวิชาการ(ร่วม) ๑. Can Buddhist principles can be applied in archeological science. ปีที่ตีพิมพ์ :๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ :Nan Buddhist College,International Buddhist Research Seminar,the7 th. ๒. การดูแลผู้สูงอายุตามหลักพุทธจริยศาสตร์ ปีที่พิมพ์ : พ.ค – สค ๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสาร พุทธชินราชสาร ฐานTCI ๑ ๓. ความงามของสตรีในพุทธปรัชญาเถรวาท, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 ๔. วิเคราะห์พรต 5 ในปรัชญาเชน ๕. The Source of Knowledge in Theravāda Buddhist Philosophy, Journal of Buddhist Education and Research, Vol. 4 No. 1 (January-June 2018) ๖. พุทธปรัชญาในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) ๗. หน้าที่ของมารดาบิดาในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ฉบับพิเศษ ๘. ความมีอยู่ของเทพในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ฉบับพิเศษ ๙. การวิเคราะห์ทัศนะอภิปรัชญาในปรัชญาโยคะ,วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ๑๐. ศีลในฐานะเครื่องมือพัฒนามนุษย, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแกน ปที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 11. คิดเป็น กินเป็น ใช้เป็น เก็บเป็นตามหลักโภควิภาค/ วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑)
ตำราวิชาการ 1. ตรรกวิทยา 180 หน้า 2. ตรรกวิทยาเบื้องต้น 143 หน้า 3. ประวัติการศึกษาไทย 189 หน้า 4. ปรัชญาอินเดีย 211 หน้า 5. ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย 201 หน้า 6. จิตวิทยาผู้สูงอายุ 159 หน้า 7. การพัฒนาแบบยั่งยืน 80 หน้า 8. การเมือการปกครองของไทย 108 หน้า 9. การพัฒนาความสามารถเพื่อการเปลี่ยนแปลง 115 หน้า 10. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 105 หน้า 11. ญาณวิทยาตะวันออก(ประกอบการสัมมนา) 22 หน้า 12. การเรียนปรัชญาในยุคสังคมออนไลน์(ประกอบการสัมมนา) 10 หน้า 13. วิชาจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร 89 หน้า
เอกสารประกอบการสอน 1. ตรรกวิทยา 180 หน้า 2. ตรรกวิทยาเบื้องต้น 143 หน้า 3. ประวัติการศึกษาไทย 189 หน้า 4. ปรัชญาอินเดีย 211 หน้า 5. ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย 201 หน้า 6. จิตวิทยาผู้สูงอายุ 159 หน้า 7. การพัฒนาแบบยั่งยืน 80 หน้า 8. การเมือการปกครองของไทย 108 หน้า 9. การพัฒนาความสามารถเพื่อการเปลี่ยนแปลง 115 หน้า 10. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 105 หน้า 11. ญาณวิทยาตะวันออก(ประกอบการสัมมนา) 22 หน้า 12. การเรียนปรัชญาในยุคสังคมออนไลน์(ประกอบการสัมมนา) 10 หน้า 13. วิชาจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร 89 หน้า
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๓ สาขาวิชาปรัชญา ปีการศึกษา 2561 ที่ ชื่อ บทความ วิจารณ์หนังสือ สาระนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ (Co) 1 พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ อ.จักรพรรณ อ.สุวิน อ.สุวิน พระโสภณฯ อ.จักรพรรณ 2 พระนราศักดิ์ อ.จักรพรรณ อ.สุวิน อ.สุวิน พระโสภณฯ อ.จักรพรรณ 3 พระจิณกมล อ.จักรพรรณ อ.สุวิน อ.สุวิน พระโสภณฯ อ.จักรพรรณ 4 พระทศเทพ อ.จักรพรรณ อ.สุวิน อ.สุวิน อ.สุวิน อ.จักรพรรณ 5 พระยงค์ยุทธ อ.จรัส อ.จักรพรรณ อ.จรัส พระครูภาวนา อ.จรัส 6 พระอัจฉริยะ อ.จรัส อ.จักรพรรณ อ.จรัส พระครูภาวนา อ.สุวิน 7 พระมหาอรรถพงษ์ อ.จรัส อ.จักรพรรณ อ.จรัส พระครูภาวนา อ.จรัส 8 พระครูปริยัติวราภิรม อ.จรัส อ.จักรพรรณ อ.จรัส พระครูภาวนา อ.จรัส 9 พระมหาทองจันทร์ อ.จรัส อ.จรัส อ.จรัส อ.จักรพรรณ พระโสภณ 10 นางสาวจันทนา อ.จักรพรรณ อ.จรัส อ.จักรพรรณ อ.จักรพรรณ อ.สุวิน 11 นายประสิทธิ์ อ.สุวิน อ.สุวิน อ.สุวิน อ.จักรพรรณ อ.สุวิน 12 นายประวัติ อ.สุวิน พระครูภาวนา พระครูภาวนา อ.จรัส พระครูภาวนา 13 นางเพชราภรณ์ อ.สุวิน อ.จรัส พระครูภาวนา อ.จรัส พระครูภาวนา 14 พระครูปลัดรังสรรค์ อ.สุวิน พระครูภาวนา พระครูภาวนา อ.จรัส พระครูภาวนา 15 นางรัตนา พระครูภาวนา อ.จรัส อ.จักรพรรณ อ.สุวิน พระโสภณ 16 นายอานนตรี พระครูภาวนา อ.สุวิน อ.จักรพรรณ อ.สุวิน พระโสภณ 17 นางผนึกแก้ว พระครูภาวนา พระครูภาวนา อ.จักรพรรณ อ.สุวิน อ.จรัส หมายเหตุ : สีแดง หมายถึง ดำเนินการแล้ว รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา รุ่นที่ ๔ ลำดับ ชื่อ/นามสกุล/ฉายา บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ๑ พระคมสัน อภินนฺโท ผศ.ดร.จรัส ลีกา ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ผศ.ดร.จรัส ลีกา ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ผศ.ดร.จรัส ลีกา ๒ พระใบฎีกาอนุพงศ์ สุเมโธ ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ ผศ.ดร.จรัส ลีกา ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ ๓ พระครูสังฆรักษ์สมพร ปภากโร ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ ผศ.ดร.จรัส ลีกา พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ๔ พระอนุ ภทฺทจารี พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ๕ พระบุญเลื้ยง โอภาโส ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ ผศ.ดร.จรัส ลีกา ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ ผศ.ดร.จรัส ลีกา ๖ พระธีระพงษ์ ธีรปญฺโญ ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ ๗ พระชัยยะ โกมโล ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ผศ.ดร.จรัส ลีกา ๘ พระอนุชิต โอวาทกโม ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ ๙ พระสมุห์บรรจง ปญฺญาวุโธ ผศ.ดร.จรัส ลีกา ผศ.ดร.จรัส ลีกา ผศ.ดร.จรัส ลีกา ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ๑๐ นางณัฐชยา จิตภักดี พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ผศ.ดร.จรัส ลีกา ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ๑๑ นางสาวณิชมน สาริพันธ์ ผศ.ดร.จรัส ลีกา พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ผศ.ดร.จรัส ลีกา ๑๒ นายวิชัย อัยรา พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. ผศ.ดร.จรัส ลีกา ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ผศ.ดร.จรัส ลีกา ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ๑๓ นายสุรพันธ์ สุวรรณศรี ผศ.ดร.จรัส ลีกา ผศ.ดร.จรัส ลีกา ผศ.ดร.จรัส ลีกา ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ผศ.ดร.จรัส ลีกา ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ (พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.) ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน - ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยระดับดีมากในการประชุมวิชาการทางพุทธศาสนาระดับนานาชาติครั้งที่ ๒ (ครั้งที่ ๑๐ มจร.) และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ เรื่องนครน่าน : นครพระพุทธศาสนาสู่มรดกธรรม มรดกโลก ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในวันพุธที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
สมณศักดิ์