อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  • ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิชาการ
  • นักวิจัยทางด้านปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • นักเขียน นักเทศน์ (พระ)
  • นักบริหาร นักพัฒนา นักวิเคราะห์และประเมินและนโยบายขององค์กร
  • นักการเมือง นักวิพากษ์
  • วิทยากรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
  • ที่ปรึกษาทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน
  • ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักวิจารณ์ภาพยนต์ นักวิจารณ์สังคม ผู้นำองค์กรอิสระ เป็นต้น
  • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา