อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตร


พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.

วิทยฐานะ  : นักธรรมชั้นเอก
                      พธ.บ. (ศาสนา)
                      M.A. (Philo.)
                      M.A. (Pols.)
                      Ph.D. (Philo.)
ที่ทำงาน : อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา ห้อง 406 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :


พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.

วิทยฐานะ  :  พธ.บ. (ศาสนา)
                       ศศ.บ.(ประถมศึกษา)
                       ศศ.ม. (ปรัชญา)
                       Ph.D. (Bud.)
ที่ทำงาน : อาคารเรียนรวม 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจาารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ห้อง 102 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 081-7081586
อีเมล์ : 
Facebook :


ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ

วิทยฐานะ  : เปรียญธรรม 6 ประโยค
                    พธ.บ. (ปรัชญา)
                    M.A. (Philosophy)
                    M.A. (Pali & Buddhist Studies)
                    Ph.D. (Philosophy)
ที่ทำงาน : อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา ห้อง 406 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 098-1138442
อีเมล์ : 
Facebook :


ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น

วิทยฐานะ  : พธ.บ. (ปรัชญา)
                     M.A. (Philosophy)
                     Ph.D. (Philosophy)
ที่ทำงาน : อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา ห้อง 406 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 081-7088595
อีเมล์ : 
Facebook :


ผศ.ดร.จรัส ลีกา

วิทยฐานะ  : พธ.บ.(ศาสนา)
                     M.A.(Indian Philosophy)
                     Ph.D. (Philosophy)
ที่ทำงาน : อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา ห้อง 406 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 089-6180809
อีเมล์ : 
Facebook :