ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร

                     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
                     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Arts Programme in Philosophy

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                     ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา)
                     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Philosophy)
                     ชื่อย่อภาษาไทย : พธ.ม. (ปรัชญา)
                     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.A. (Philosophy)

๓. วิชาเอก

                     สาขาวิชาปรัชญา (Philosophy)

๔. จำนวนหน่วยกิตหรือหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร

                     จำนวน ๓๙ หน่วยกิต เป็นแผนแบบ ก ทำวิทยานิพนธ์

๕. รูปแบบของหลักสูตร

๕.๑ รูปแบบ
                     เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปีแต่ไม่เกิน ๕ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้
                     การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
                      รับผู้เข้าศึกษาเป็นชาวไทย และชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
                      เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
                     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา