ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์

ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์

ปรัชญาของหลักสูตร

                     ผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์และมี วิสัยทัศน์กว้างไกล ให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์นักวิจารณ์ นักวิพากษ์และนักสังเคราะห์องค์ความรู้ทาง ปรัชญาและศาสนา โดยเฉพาะพุทธปรัชญา เพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม

ความสำคัญของหลักสูตร

                     ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำให้สังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่อมนุษย์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน ความจริง ความดี และความงามที่มนุษย์เคยยึดถือ จึงส่งผลให้สังคมต้องเผชิญปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยกฎหมายหรือระเบียบทางสังคม การจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นจะต้องจัดการศึกษาให้มนุษย์เป็นผู้มีความสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์เรื่องความจริง ความดี และความงาม จนกระทั่งรู้จักแยกแยะคุณค่าที่สำคัญระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และมนุษย์กับเทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้มนุษย์สามารถรู้และตัดสินใจว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาวิชาปรัชญาจึงมีความสำคัญต่อ มนุษย์อย่างยิ่ง เพราะวิชานี้สอนให้มนุษย์มีความรู้ในด้านความจริง ความดี และความงาม โดยเน้นการ ปลูกฝังศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้บนฐานของความจริง ความดี และความงาม ผลที่ได้จากการศึกษาวิชานี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมให้มี ความผาสุกอย่างยั่งยืนได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                     ๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้มีเชี่ยวชาญวิชาการด้านปรัชญา โดยเฉพาะพุทธปรัชญาในคัมภีร์ พระพุทธศาสนา
                     ๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความสามารถใน การคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนาเข้ากับศาสตร์ สมัยใหม่ได้
                     ๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญ า ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิจัย ประยุกต์และพัฒนาองค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนา เพื่อพัฒนาสังคม
                      ๔. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นต้นแบบที่ดีงามให้แก่สังคม