ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ

อาจารย์

สถานที่เกิด ๖๓ หมู่ ๙ ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓/๑๑๑๒ หมู่ ๑๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
  • ป.ธ. ๖ สำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร (๒๕๓๓)
  • พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (๒๕๓๙)
  • M.A. (Philosophy) Madras Christian College (M.C.C.) (Autonomous Affiliated to University of Madras) India, (๒๕๔๑)
  • M.A. (Pali & Buddhist Studies) Banaras Hindu University (B.H.U.), India (๒๕๔๕)
  • Ph.D. (Philosophy) Magadh University (M.U.), India (๒๕๔๖)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน - เป็นอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์เลย (๒๕๔๖ – ๒๕๕๘)
- รักษาการหัวหน้า สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย (๒๕๔๖ - ๒๕๔๗)
- เป็นคณะกรรมการและเลขานุการประจำวิทยาลัยสงฆ์เลย (๒๕๔๘ – ๒๕๕๐)
- รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย (๒๕๔๘ - ๒๕๕๐)
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)
- รองประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์เลย (๒๔๔๘-๒๕๕๐)
- ประธานคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำวิทยาลัยสงฆ์เลย (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)
- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาไทยคดีศึกษาเพื่อการพัฒนา และสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (๒๕๔๙)
- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (๒๕๕๐)
- อาจารย์ประจำศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร. วิทยาลัยสงฆ์เลย (๒๕๕๖)
- เลขานุการศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เลย (๒๕๕๖)
- อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น (๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)
- ใช้เวลาในการศึกษาที่ประเทศอินเดียติดต่อกันเป็นเวลา ๗ ปี
- ศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนาที่กรุงกัตมันดุ ประเทศเนปาล
- ศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกา
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและพระพุทธศาสนาที่ประเทศญี่ปุ่น
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและพระพุทธศาสนาที่ประเทศเกาหลี
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและพระพุทธศาสนาที่ประเทศพม่า
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและพระพุทธศาสนาที่ประเทศลาว
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและพระพุทธศาสนาที่ประเทศกัมพูชา
งานวิจัย - บทบาทของพระพุทธศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เลยกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีกองทุนหมู่บ้านในชุมชนเมืองเลย จังหวัดเลย (๒๕๕๐)
- พุทธจริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (๒๕๕๖)
- การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า : กรณีศึกษา กลุ่มสตรีบ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย (๒๕๕๘)
- การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของสำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (๒๕๕๙)
- ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น (๒๕๖๐)
- นิเวศวิทยาเชิงพุทธกับแนวคิด คุณค่า และการเสริมสร้างการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดขอนแก่น (๒๕๖๑)
- ปรัชญา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของอาณาจักรล้านช้าง (๒๕๖๒)
บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความวิจัย - พุทธจริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาสิ่งล้อม ปีที่ตีพิมพ์: ๒๕๕๘ แหล่งที่ตีพิมพ์: วารสารวิชาการแสงอีสานในการประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขงปีที่ ๑๒ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ฉบับที่ ๒๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ มมร.วิทยาเขตอีสาน
- การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า : กรณีศึกษากลุ่มสตรีบ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์: วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
- The Intellectual Development in the way of Buddhist Ethic of theMeditationCenterof Probannontan Temple, Naimaung Sub-District,Maung District, Khonkaen Province.
ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๖๐ แหล่งที่ตีพิมพ์: วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๒ และระดับชาติครั้งที่ ๔ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
- นิเวศวิทยาเชิงพุทธกับแนวคิด คุณค่า และเสริมสร้างการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์: ๒๕๖๒ แหล่งที่ตีพิมพ์: วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒, มจร วิทยาเขตขอนแก่น

บทความวิชาการ
- การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ ปีที่ตีพิมพ์: ๒๕๕๘ แหล่งที่ตีพิมพ์: วารสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
- การวิเคราะห์แนวคิดขณิกวาทในปรัชญามาธยามิก ปีที่ตีพิมพ์: ๒๕๖๒ แหล่งที่ตีพิมพ์: วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒, มจร ขอนแก่น

ตำราวิชาการ ปรัชญา: ศาสตร์แห่งภูมิปัญญามนุษย์ ISBN : 978๖๑๖๓๐๐๐๒๑๙ (๒๕๕๕)
เอกสารประกอบการสอน - อภิปรัชญา - สัมมนาปรัชญา
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน - ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (มจร) คฤหัสถ์ ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- ได้รับเกียรติบัตรการเขียน “บทความดีเด่น” ด้านพุทธศาสนา/ปรัชญา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
สมณศักดิ์