คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                     ๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
                      ๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ทำงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับแต่สำเร็จการศึกษาหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค
                      ๓) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
                      ๔) ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และได้ผลการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด