พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร.

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญา (โท,เอก)

สถานที่เกิด ๑๒๖ หมู่ที่ ๑ บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต๑
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๗๑/๑ วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษาชั้น ป.๖ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ปริยัติธรรมแผนกสามัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖) (พ.ศ. ๒๕๓๐) ปริยัติธรรมแผนกธรรม นักธรรมชั้น เอก (น.ธ.เอก) (พ.ศ. ๒๕๒๕) ปริญญาตรี (พธ.บ.) พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนา เกียรตินิยมอันดับ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ปริญญาโท (M.A. Philo.) ปรัชญามหาบัณฑิต สาขาปรัชญา เกียรตินิยมอันดับ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ปริญญาโท (M.A. Pols.) รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ปริญญาเอก (Ph.D. Philo.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญา คะแนนระดับ A (พ.ศ. ๒๕๔๕)
งานคณะสงฆ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน โดย เจ้าคณะตำบล ๒๕๔๕ ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน โดย เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ๒๕๔๕ ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๑ โดย เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ๒๕๔๖ ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระปลัดสมชาย กันตสีโล โดย เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ๒๕๔๘ ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ๒๕๔๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระครูวินัยธรสมชาย กันสตีโล โดย เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ๒๕๔๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระครูภาวนาโพธิคุณ เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (จต.ชอ.) (วิ) โดย สมเด็จพระสังฆราช และ มหาเถรสมาคม/สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลนาคราช ด้าน ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศาสนาและประเพณี จากสถาบันวิจัยศิลปะวัฒนะธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ๒๕๕๖
ประวัติการทำงาน เลขานุการ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๕ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๓๖ อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๔๑ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มจร. วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๔๕ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มจร. วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๔๙ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มจร. วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๕ -ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มจร. วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา มจร. วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตขอนแก่น มจร. วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน
งานวิจัย ๑. ชื่องานวิจัย: “ศึกษาบทบาทการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ ของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น” ตามสัญญาเลขที่ ว.๐๔๗/๒๕๕๗ ๑ ปีการศึกษา ๒. ชื่องานวิจัย “การศึกษาพัฒนาการการจัดตั้งสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น” ตามสัญญาเลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๙. ๑ ปีการศึกษา ดร. ธวัลรัตน์ แดงหาญ พระมหาภิรัฐกร อังสุมาลี ดร. ๓. ชื่องานวิจัย “การเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” ตามสัญญาเลขที่ ว.๐๙๐/๒๕๖๐ ๑ ปีการศึกษา พระวิมาน คัมภีรปัญโญ ดร. ๔. ชื่องานวิจัย “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี: กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” ตามสัญญาเลขที่ ว.๐๖๔/๒๕๖๑ ๑ ปีการศึกษา พระวิมาน คมฺภีรปญโญ, ดร. พระมหาณัฐกิตติ อนารโท, ดร. พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
บทความวิจัย/ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์ ๔.๑.๑ เอกสารประกอบการสอน (โปรดระบุชื่อผลงาน) ๔.๒.๑.๑ เอกสารคำสอน รายวิชา ๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากัมมัฏฐาน. ๔.๑.๒ งานแต่ง/งานเรียบเรียง/งานแปล/ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๔.๑.๒.๑ บทความวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น” วารสารการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๔ และนานาชาติครั้งที่ ๒ The 4th National and the 2th International Conference 2017. ๔.๑.๒.๒ บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาพัฒนาการจัดตั้งสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น” วารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๙. ๔.๑.๒.๓ บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทการเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”วารสารการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๕ และนานาชาติครั้งที่ ๓ The 5th National and the 3th International Conference 2018. ๔.๑.๓ งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น - ๔.๑.๓.๑ งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น” A Study the Role towards Buddhist Health Creation of Provincial Meditation Centers in Khonkaen Province. แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สัญญาเลขที่ ว.๐๔๗/๒๕๕๗ รหัสโครงการ ๗๖๕๗๐๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๔.๑.๓.๒ งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพัฒนาการจัดตั้งสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น” A Development Study of Vipassanadhura Establishment at Mahachulalongkornrajavidayalaya University Khonkaen Campus. แหล่งทุน วิทยาเขตขอนแก่น สัญญาเลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๔.๑.๓.๓ งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทการเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” The Support of Pubic Mind to preserve the Touring-paces of the Buddhist Temple in Muang Khonkaen District, Khonkaen Province. แหล่งทุน วิทยาเขตขอนแก่น สัญญาเลขที่ ว.๐๙๐/๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔.๑.๓.๔ งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี: กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่น” Moral Behaviour Development of the Youths in duration of Technological Change: Case Study Thai Youths in Khonkaen Province. แหล่งทุน วิทยาเขตขอนแก่น สัญญาเลขที่ ว.๐๖๔/๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตำราวิชาการ ๑. พุทธมหาบารมี สำนักพิมพ์ บริษัทคลังนานาวิทยาขอนแก่น พิมพ์ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ ๒. อานาปานสติ-สติปัฏฐาน ๔ ในชีวิตประจำวัน บริษัทศิริภัณฑ์ (๒๔๑๙) จำกัด ปี ๒๕๖๑
เอกสารประกอบการสอน ๑. Man Karma and Nibbana in Theravada Buddhist Philosophy ๒. เอกสารคำสอน วิชา รหัสวิชา ๘๐๒ ๓๐๖ วิปัสสนากัมมัฏฐาน (Insight Meditation)
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ๑) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตสาขา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๙ รูป/คน) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑๐ รูป/คน) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (งดรับนิสิต) ๑) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาบทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ ๒) สาระนิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑๑ รูป/คน) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑๐ รูป/คน) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (งดรับนิสิต)
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศ จากสมเด็จพระเทพฯ พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับรางวัลนาคราช ด้านผู้มีผลงานทางวัฒนธรรม สาขาศาสนาและประเพณี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมณศักดิ์ พระครูภาวนาโพธิคุณ (จต.ชอ.) (วิ)