รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)