ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตัวอย่างแผนตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ xu ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก่น
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
      (๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก่น
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
      (๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก่น
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
      (๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก่น
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
      (๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)