โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต More »

 

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับประจำปี 2561
*ปีที่ 3  ฉบับที่  1  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2561
*ปีที่ 3  ฉบับที่  2  ประจำเดือนมีนาคม  2561
*ปีที่ 3  ฉบับที่  3  ประจำเดือนเมษายน  2561
*ปีที่ 3 ฉบับที่  4   ประจำเดือนพฤษภาคม  2561


จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  1  ประจำเดือนมกราคม  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  2  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  3  ประจำเดือนมีนาคม  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  4  ประจำเดือนเมษายน  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  5  ประจำเดือนพฤษภาคม  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  6  ประจำเดือนมิถุนายน  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  7  ประจำเดือนกรกฎาคม  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  8  ประจำเดือนสิงหาคม  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  9  ประจำเดือนกันยายน  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  10  ประจำเดือนตุลาคม  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  11  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2560
     


จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำปี 2559
*ปีที่ 1 ฉบับที่  1  ประจำเดือนเมษายน  2559

*ปีที่ 1 ฉบับที่  2  ประจำเดือนพฤษภาคม  2559
*ปีที่ 1 ฉบับที่  3  ประจำเดือนมิถุนายน  2559
*ปีที่ 1 ฉบับที่  4  ประจำเดือนกรฎาคม  2559
*ปีที่ 1 ฉบับที่  5  ประจำเดือนสิงหาคม  2559
*ปีที่ 1 ฉบับที่  6  ประจำเดือนกันยายน  2559
*ปีที่ 1 ฉบับที่  7  ประจำเดือนตุลาคม  2559
*ปีที่ 1 ฉบับที่  8  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2559
*ปีที่ 1 ฉบับที่  9  ประจำเดือนธันวาคม  2559