การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

      วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรรมการตรวจดังนี้

  • ๑. รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ
  • ๒. พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. กรรมการ
  • ๓. รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการ
  • ๔. นางไฉไลฤดี ยุวนะสิริ กรรมการ
  • ๕. ผศ.ประเด่น แบนปิง กรรมการ และเลขานุการ
      ซึ่งการตรวจครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ได้จัดทำ “รายงานการประเมิน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและใช้เป็นเครื่องมือพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลการประเมินตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด และเพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะจากผลประเมินไปปรับปรุงแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการในการศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตามองค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
ภาพ, ข่าว. โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และสำนักงานอาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ แล็ปท็อป, หน้าจอ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, สถานที่ในร่ม และสำนักงานอาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แว่นกันแดด และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม