ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

>> ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564 ผ่านระบบออนไลน์ใน 8 ด้าน ดังนี้

  • 1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (18 กรกฎาคม 2564)
  • 2) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (19 กรกฎาคม 2564)
  • 3) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และด้านสัตว์เศรษฐกิจ (20 กรกฎาคม 2564)
  • 4) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (21 กรกฎาคม 2564)
  • 5) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (22 กรกฎาคม 2564)
  • 6) ด้านสังคมและความมั่นคง (23 กรกฎาคม 2564)
  • 7) ด้านการรองรับการระบาดของโรคโควิด-19และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ (24 กรกฎาคม 2564)
  • 8) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (25 กรกฎาคม 2564)

 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังผ่านเว็บไซต์ :  https://openhouse2021.nrct.go.th/ และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)