บันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

___วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
นำโดย อาจารย์จีระ ศรเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

บทอาเศรียรวาท
*******************

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม

ธ เป็นศรี นรีรัตน์ แห่งฉัตรแก้ว ดิลกแพร้ว ลุสิงหา วัสสาพร้อง
เคียงคู่เอก ภูมินทร์ แผ่นดินทอง โลกยกย่อง ทูนเทิด สรรเสริญพระองค์
ศักดิ์และศรี สยามพระนามแม่ เมตตาแผ่ ต้านภัย ใบบุญส่ง
พรถวาย ถวัลย์มไหศูรย์ทรง จักรีวงศ์ เด่นหล้าสง่างาม
อ้อมอกแม่ แห่งแผ่นดิน ปิ่นปกเกล้า ทุกย่างก้าว รอยพระบาท เพื่อชาติสยาม
รุ่งตะวัน ส่องฟ้า มาตุคาม เทิดพระนาม แม่คู่ ภูบดี
พระราชกรณียกิจ สิทธิผล ทั่วแห่งหน แซ่ซ้อง ทุกท้องที่
แปดสิบเจ็ด พรรษา มหาราชินี น้อมภักดี พระนาม มหาคุณากร
พระทรงเป็น แบบอย่าง แม่สร้างชาติ คู่บุญองค์ อธิราช อดิศร
คุ้มเกล้ามวล ประชา สถาพร ดุจมารดร คู่จักริน แผ่นดินไทย
ศุภดิถี วัสสา ราชินีนาถ แม่แห่งชาติ พระยศ ปรากฏ สมัย
อัญเชิญเทพ ทั่วหล้า มาอวยชัย น้อมเกล้าฯ ให้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น

 

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น