มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ถวายทุนการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยนักเรียนภายในจังหวัดขอนแก่น

___วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ น. มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ถวายทุนการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยนักเรียนภายในจังหวัดขอนแก่น โดยมีนางระเบียบรัตน์ พงษ์พาณิช อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานเปิดงาน พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ ๒๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนและเยาวชน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ที่อยากจนและจบการศึกษาภาคบังคับให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในทุกระดับจนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะ
๓.เพื่อไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

___สำหรับการมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ นี้ เป็นการมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ ๑๕ จำนวน ๑๔๗ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๖,๐๐๐ บาท ซึ่งประกอบไปด้วย ภิกษุ สามเณร จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๑๐ ทุน และนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในอำเภอต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ๒๖ อำเภอ โดยการประสานงานผ่านนายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ และคณะกรรมการในระดับอำเภอเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ ทีมีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและมีฐานะยากจน นิสิต นักเรียน ร่วมงานมอบทุน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.

ภาพ ข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น