การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

___วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร เลขานุการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง
___โดยคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ ๒ วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น งานนี้ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต นิสิตปัจจุบัน และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมีงานทำมาร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น