โครงการปลูกข้าว ปลูกธรรม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

___วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นได้เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปลูกข้าว ปลูกธรรม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.สุรพล พรมกุล ถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อการขยายต่อองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาชุมชน สังคม
๒. เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ กิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชาให้เกิดขึ้นใน
พื้นที่จังหวัด ขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเครือข่ายการพัฒนาและประสาน
ความร่วมมือที่สำคัญ
๓. เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชาโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา (โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕) ของมหาเถรสมาคม
๔. เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธ
ศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา

___จากนั้นได้เรียนเชิญปราชญ์ชาวบ้าน คุณมาติน วิลเลอร์ เกษตรกรตัวอย่าง มาให้ข้อคิด และแนวทางการเป็นเกษตรกรที่ดี “อยู่ กิน อย่างไร ให้เพียงพอ” ในงานนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น,อาจารย์อนุสรณ์ นางทะราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย,ดร.สุนทร สายคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา,ดร.เรียงดาว ทวชาลี อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้ร่วมทำกิจกรรม “ลงแขกดำนา” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมในคาบกิจกรรมโฮมรูม (Home room)

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามวิธีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น