โครงการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสุนจาก สำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)และปีงบประมาณ ๒๕๖๒

___วันที่ ๒๗ ก.ค.๖๐ โครงการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสุนจาก สำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)