การทอดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

___วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โดยศูนย์ภาษาอาเซียน ได้จัดสอบว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๕ “ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นิสิตทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือเห็นสมควรจะนำมาใช้วัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ(English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ(Common European Framework of Reference for Language (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตแต่ละคนและสถาบันอุดมศึกษาพิจารณานำผลการทอดสอบความรู้ภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษา จัดทำเป็นประกาศนียบัตรโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
___ในงานมีมีนิสิตชั้นปีที่ ๒ ถึง ถึงชั้นปีที่ ๔ เข้าสอบว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น