การทอดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

___วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โดยศูนย์ภาษาอาเซียน ได้จัดสอบว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๕ “ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นิสิตทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือเห็นสมควรจะนำมาใช้วัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ(English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ(Common European Framework of Reference for Language (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตแต่ละคนและสถาบันอุดมศึกษาพิจารณานำผลการทอดสอบความรู้ภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษา จัดทำเป็นประกาศนียบัตรโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
___ในงานมีมีนิสิตชั้นปีที่ ๒ ถึง ถึงชั้นปีที่ ๔ เข้าสอบว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

___เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๒.พัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความ     เป็นชาติการค้า เชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
๓.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตยกระดับการศึกษา การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ปลูกฝังระเบียบ           วินัย คุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย


___ในงานนี้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร,ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์, และนายธีระวัฒน์ ไกรวงศ์ นิสิตชั้นปีที่๓ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น.

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

___วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร เลขานุการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง
___โดยคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ ๒ วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น งานนี้ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต นิสิตปัจจุบัน และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมีงานทำมาร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

บันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

___วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
นำโดย อาจารย์จีระ ศรเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

บทอาเศรียรวาท
*******************

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม

ธ เป็นศรี นรีรัตน์ แห่งฉัตรแก้ว ดิลกแพร้ว ลุสิงหา วัสสาพร้อง
เคียงคู่เอก ภูมินทร์ แผ่นดินทอง โลกยกย่อง ทูนเทิด สรรเสริญพระองค์
ศักดิ์และศรี สยามพระนามแม่ เมตตาแผ่ ต้านภัย ใบบุญส่ง
พรถวาย ถวัลย์มไหศูรย์ทรง จักรีวงศ์ เด่นหล้าสง่างาม
อ้อมอกแม่ แห่งแผ่นดิน ปิ่นปกเกล้า ทุกย่างก้าว รอยพระบาท เพื่อชาติสยาม
รุ่งตะวัน ส่องฟ้า มาตุคาม เทิดพระนาม แม่คู่ ภูบดี
พระราชกรณียกิจ สิทธิผล ทั่วแห่งหน แซ่ซ้อง ทุกท้องที่
แปดสิบเจ็ด พรรษา มหาราชินี น้อมภักดี พระนาม มหาคุณากร
พระทรงเป็น แบบอย่าง แม่สร้างชาติ คู่บุญองค์ อธิราช อดิศร
คุ้มเกล้ามวล ประชา สถาพร ดุจมารดร คู่จักริน แผ่นดินไทย
ศุภดิถี วัสสา ราชินีนาถ แม่แห่งชาติ พระยศ ปรากฏ สมัย
อัญเชิญเทพ ทั่วหล้า มาอวยชัย น้อมเกล้าฯ ให้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น

 

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ถวายทุนการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยนักเรียนภายในจังหวัดขอนแก่น

___วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ น. มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ถวายทุนการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยนักเรียนภายในจังหวัดขอนแก่น โดยมีนางระเบียบรัตน์ พงษ์พาณิช อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานเปิดงาน พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ ๒๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนและเยาวชน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ที่อยากจนและจบการศึกษาภาคบังคับให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในทุกระดับจนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะ
๓.เพื่อไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

___สำหรับการมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ นี้ เป็นการมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ ๑๕ จำนวน ๑๔๗ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๖,๐๐๐ บาท ซึ่งประกอบไปด้วย ภิกษุ สามเณร จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๑๐ ทุน และนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในอำเภอต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ๒๖ อำเภอ โดยการประสานงานผ่านนายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ และคณะกรรมการในระดับอำเภอเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ ทีมีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและมีฐานะยากจน นิสิต นักเรียน ร่วมงานมอบทุน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.

ภาพ ข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น