กำหนดการพิธีประสาทปริญญา

0

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา สามารถดาวน์โหลดกำหนดการใหม่ ลำดับการเข้ารับได้ที่ http://eval.mcu.ac.th/?p=674

***การรับปริญญา**
20 พ.ค. 60 ภาคบ่าย 13.00 น.
ปริญญาตรี ทุกคณะ (ยกเว้นคณะพุทธศาสตร์ บรรพชิต) บัณฑิตลาสิกขา อภิธรรมบัณฑิต
21 พ.ค. 60 ภาคบ่าย 13.00 น.
1.ปริญญาโท ปริญญาเอกทุกสาขาวิชา
2. คณะพุทธศาสตร์(บรรพชิต)

p1

***การซ้อมใหญ่รับปริญญา***
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปทั้ง 2 วัน
18 พ.ค. 60 ปริญญาตรีทุกคณะ ยกเว้นพุทธ (บรรพชิต)
19 พ.ค. 60 ปริญญาโท-เอกทุกสาขาวิชา

p2

***ลำดับพิธีการเข้ารับปริญญาบัตร***
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศักราช 2560
**************
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.
1. คณะครุศาสตร์ (บรรพชิต)
2. คณะมนุษยศาสตร์ (บรรพชิต)
3. คณะสังคมศาสตร์ (บรรพชิต)
4. คณะพุทธศาสตร์ (คฤหัสถ์)
5. คณะครุศาสตร์ (คฤหัสถ์)
6. คณะมนุษยศาสตร์ (คฤหัสถ์)
7. คณะสังคมศาสตร์ (คฤหัสถ์)
8. บัณฑิตที่ลาสิกขา (ป.ตรี ทุกคณะ)
9.อภิธรรมบัณฑิต
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.
1. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2. พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3. ผู้รับเข็มเกียรติคุณ
4.พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บรรพชิต)
5.พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คฤหัสถ์)
6.พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บรรพชิต)
7.พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (คฤหัสถ์)
8.คณะพุทธศาสตร์ (ป.ตรี บรรพชิต)
9.สถาบันสมทบ

p3

Share.

About Author

Leave A Reply