การประชุมอบรมสัมมนา เรื่องกฎหมายใกล้สงฆ์

การประชุมอบรมสัมมนา เรื่องกฎหมายใกล้สงฆ์

___วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระราชปริยัติโสภณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเปิดการสัมมนา
เรื่องกฎหมายใกล้สงฆ์ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจาก นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ: ในหัวข้อ “มนุษย์ พุทธ ไทย” จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. สัมมนาเรื่อง “กฏหมายควรรู้แก่พระสงฆ์” โดยได้รับเมตตาจาก พระราชปริยัติโสภณ,เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนพิเศษ (DSI) ,กรมป่าไม้,นักกฏหมาย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มจร.ขอนแก่น ได้ร่วมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ จากเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ (จังหวัดขอนแก่น,จังหวัดร้อยเอ็ด,จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม)
___งานนี้ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมรับฟัง ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

วันบุรพาจารย์ และวันการจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๐ “วันบุรพปัญญา ๗๐ ปีมหาจุฬาฯ” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

วันบุรพาจารย์ และวันการจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๐ “วันบุรพปัญญา ๗๐ ปีมหาจุฬาฯ”
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

____วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มจร.ได้กำหนดจัดงานวันบุรพาจารย์ และวันการจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๐ “วันบุรพปัญญา ๗๐ ปีมหาจุฬาฯ” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เพื่อระลึกถึงคุณของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เป็นการแสดงถึงหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรมถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ องค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
๒. เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย บุรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ลูกศิษย์เกิดความรู้ ปัญญา สามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง ยังมีกิจกรรมเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย

           ในภาคเช้ามีการบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการ “ผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้” จากนั้น มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดอุดมศึกษา (สกอ.)ครั้งที่ ๓๖ (พะเยาเกมส์), มอบรางวัลแก่ผลงานที่ชนะการประกวด “ผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้” และกล่าวปาฐกถา “วันบุรพปัญญา ๗๐ ปีมหาจุฬาฯ” ในภาคบ่ายมีพิธีรดน้ำขอพรจากคณาจารย์และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
ในงานนี้ มีพระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ มจร. วิทยาเขตขอนแก่นได้เข้าร่วมประชุม ณ อาคารมหาวิชิราลงกรณ์ ๔๘ พรรษา ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ.ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต

___วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับความเมตตาจาก
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่องเทคนิคการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพ โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต.รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายการมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปสู่วิทยาเขตในส่วนภูมิภาค
๒.เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยวิชาการทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และประเทศใกล้เคียง
๓.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้อย่างกว้างข้างและลึกซึ้ง

          ในงานนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน ๑๑๒ รูป/คน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ
ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

             พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถวายรายงานต่อประธานพิธีดังนี้

             รับน้อง หรือกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ คือ กิจกรรมที่นิสิตรุ่นพี่ จัดขึ้น สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้ารับการศึกษา เป้าหมายเพื่อให้นิสิตที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้น และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษานั้น กิจกรรม รับน้อง ถือเป็นกิจกรรมที่เหล่าบรรดานิสิตทำติดต่อกันมานาน จนกลายเป็นประเพณี โดยรุ่นพี่ในทุกสถาบันจะสรรหากิจกรรมแปลกๆ มาใช้ต้อนรับนิสิตใหม่ เพื่อให้น้องใหม่ ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ตลอดจนฝึกจิตใจให้พร้อมกับปัญหาที่จะเกิดทั้งการเรียนและการทำงาน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความสามัคคีเกิดการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่สำคัญ กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น สโมสรนิสิต องค์กรบริหารนิสิต จึงจัดโครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สายสัมพันธ์น้องพี่ เด็กอโศกศิษย์หลวงปู่อาจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม – ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใต้รูปแบบรับน้อง SOTUS & 9 Buddhist Identities off MCU.KK student 2017 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
๒. เพื่อปลูกฝั่งเรื่องอัตลักษณ์ของนิสิตมหาจุฬา “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”
๓. เพื่อปลูกฝั่งให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการ รักและศรัทธาในสถาบัน
๔. เพื่อเป็นการถ่ายทอดสายเลือดและวัฒนธรรมองค์กร มจร.จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรม
-กิจกรรมฐานเรียนรู้
-กิจกรรม “รับน้องธรรมะออนทัวร์”
-กิจกรรมถอดบทเรียน ระดมความคิด พิชิตรั้ว มจร.ขอนแก่น
-กิจกรรมสามีจิกรรมและสักการะพระมหาเถระ
-กิจกรรมตักบาตรเติมบุญน้องใหม่
-กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
-กิจกรรมนันทนาการจากพี่สู่น้อง
-กิจกรรมสัมพันธ์ “เติมพลังเลือดชมพู เชิดชูสถาบัน”(กิจกรรมเทียน)
-กิจกรรมการประกวด พระนวลักษณ์
-กิจกรรมการประกวด ดาวเดือนมหาวิทยาลัย และ
-กิจกรรมเพาะรากสู่ต้น รากแก้วอโศก รากที่ ๓

………ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ,สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น,อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต , ฝ่ายทะเบียนและวัดผล , ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ,กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กลุ่มงานประชาสัมพันธ์องค์กร ,ร้านถ่ายเอกสารเอมมี่ก๊อปปี้,ร้านหนึ่ง-นัดเวดดิ้ง,ร้านนั่งชิว,เอสออดิโอ องค์กรบริหารนิสิต และสโมสรนิสิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น ๗๕๐ รูป/คน

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

การตรวจเยี่ยมผลการนำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม และโครงการก่อสร้างระบบประปา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

 การตรวจเยี่ยมผลการนำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม
และโครงการก่อสร้างระบบประปา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

พระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรกองแผนงาน (ส่วนกลาง) นำโดย ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ พร้อมคณะ ให้เกียรติเดินทางร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการนำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม และโครงการก่อสร้างระบบประปา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

>>   โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม ใช้เป็นอาคารเรียนรวม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้สำหรับเป็นห้องสำนักงานบริหาร มีห้องโถง และลานสำหรับพักรอ จัดกิจกรรมได้ เป็นห้องประชุมย่อยได้ ห้องมุขใช้เป็นห้องผู้บริหารหลักสูตรสาขาวิชาระดับปริญญาตรี โท เอก เป็นห้องเรียนและห้องเรียนรวม/ห้องสัมมนาแบบเธียร์เตอร์ ให้กับนิสิต บุคลากร และประชาชนในประเทศและต่างนานาชาติ ขนาด ๕ ชั้น ดังนี้

ชั้นที่ ๑ ใช้สำหรับเป็นห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องโถง ลานสำหรับพักรอ และจัดกิจกรรม
ชั้นที่ ๒ ห้องสำหรับเป็นห้องผู้บริหารหลักสูตร สาขาวิชาศาสนาปรัชญา ระดับ ป.ตรี โท เอก ที่เป็นห้องเรียน และห้อง เรียนรวม
ชั้นที่ ๓ ห้องมุขใช้สำหรับเป็นห้องผู้บริหารหลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนาระดับ ป.ตรี โท เอก ที่เป็นห้องเรียน/ห้องสัมมนา
ชั้นที่ ๔ ห้องสำหรับเป็นห้องผู้บริหารหลักสูตร และการสอนระดับ ป.ตรี โท เอก ที่เป็นห้องเรียน/ห้องสัมมนา
ชั้นที่ ๕ ห้องมุขใช้สำหรับเป็นห้องผู้บริหารหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองระดับ ป.ตรี โท เอก เป็นเป็นห้องสัมมนา
เริ่มก่อสร้าง ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สัญญาจ้างเลขที่ 004/2529
งบประมาณก่อสร้าง ๗๘,๕๐๐,๕๐๐ บาท จำนวน ๒๐ งวดงาน ๗๐๐ วัน พร้อมเปิดใช้งานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

         ในส่วนโครงการก่อสร้างระบบประปา ใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น ๑๓,๕๙๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น ๑๑ รายการดังนี้
๑.ถังเก็บน้ำสำรอง ค.ส.ล. ขนาด ๔.๕x๑๙.๕x๒.๕ ม.ความจุ ๒๑๙ ลบ.ม.
๒.ขุดวางท่อเมนต์ประปาระบบจ่าย
๓.ประเภทงานดินขุด ดินถม
๔.ห้องคอนโทรลรูม ขนาด ๔.๐๐x๔.๐๐ ม.
๕.ระบบประปาน้ำสะอาด
๖.ระบบสูบน้ำดิบ
๗.งานหอถังแบบประปานครหลวง
๘.งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ๓ เฟส พร้อมติดตั้งหม้อแปลง 100 KVA
๙.งานขยายไฟฟ้าแรงต่ำภายใน ๓ เฟส ๒๕๐ เมตร
๑๐.งานเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๖ บ่อ
๑๑ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

        เริ่มเปิดใช้งานเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งระบบประปาสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แก้ปัญหาน้ำเค็มภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมาน้ำประปาที่ใช้น้ำเค็ม ทำให้สุขภัณฑ์ห้องน้ำเกิดความชำรุด เสียหายเป็นจำนวนมาก ในงานนี้ อาจารย์จีระ ศรเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่น นำคณะผู้บริหารกองแผนงาน (ส่วนกลาง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทั้ง ๒ โครงการก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

>>