โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ
ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

             พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถวายรายงานต่อประธานพิธีดังนี้

             รับน้อง หรือกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ คือ กิจกรรมที่นิสิตรุ่นพี่ จัดขึ้น สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้ารับการศึกษา เป้าหมายเพื่อให้นิสิตที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้น และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษานั้น กิจกรรม รับน้อง ถือเป็นกิจกรรมที่เหล่าบรรดานิสิตทำติดต่อกันมานาน จนกลายเป็นประเพณี โดยรุ่นพี่ในทุกสถาบันจะสรรหากิจกรรมแปลกๆ มาใช้ต้อนรับนิสิตใหม่ เพื่อให้น้องใหม่ ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ตลอดจนฝึกจิตใจให้พร้อมกับปัญหาที่จะเกิดทั้งการเรียนและการทำงาน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความสามัคคีเกิดการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่สำคัญ กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น สโมสรนิสิต องค์กรบริหารนิสิต จึงจัดโครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สายสัมพันธ์น้องพี่ เด็กอโศกศิษย์หลวงปู่อาจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม – ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใต้รูปแบบรับน้อง SOTUS & 9 Buddhist Identities off MCU.KK student 2017 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
๒. เพื่อปลูกฝั่งเรื่องอัตลักษณ์ของนิสิตมหาจุฬา “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”
๓. เพื่อปลูกฝั่งให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการ รักและศรัทธาในสถาบัน
๔. เพื่อเป็นการถ่ายทอดสายเลือดและวัฒนธรรมองค์กร มจร.จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรม
-กิจกรรมฐานเรียนรู้
-กิจกรรม “รับน้องธรรมะออนทัวร์”
-กิจกรรมถอดบทเรียน ระดมความคิด พิชิตรั้ว มจร.ขอนแก่น
-กิจกรรมสามีจิกรรมและสักการะพระมหาเถระ
-กิจกรรมตักบาตรเติมบุญน้องใหม่
-กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
-กิจกรรมนันทนาการจากพี่สู่น้อง
-กิจกรรมสัมพันธ์ “เติมพลังเลือดชมพู เชิดชูสถาบัน”(กิจกรรมเทียน)
-กิจกรรมการประกวด พระนวลักษณ์
-กิจกรรมการประกวด ดาวเดือนมหาวิทยาลัย และ
-กิจกรรมเพาะรากสู่ต้น รากแก้วอโศก รากที่ ๓

………ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ,สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น,อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต , ฝ่ายทะเบียนและวัดผล , ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ,กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กลุ่มงานประชาสัมพันธ์องค์กร ,ร้านถ่ายเอกสารเอมมี่ก๊อปปี้,ร้านหนึ่ง-นัดเวดดิ้ง,ร้านนั่งชิว,เอสออดิโอ องค์กรบริหารนิสิต และสโมสรนิสิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น ๗๕๐ รูป/คน

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น