การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

      วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรรมการตรวจดังนี้

 • ๑. รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ
 • ๒. พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. กรรมการ
 • ๓. รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการ
 • ๔. นางไฉไลฤดี ยุวนะสิริ กรรมการ
 • ๕. ผศ.ประเด่น แบนปิง กรรมการ และเลขานุการ
      ซึ่งการตรวจครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ได้จัดทำ “รายงานการประเมิน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและใช้เป็นเครื่องมือพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลการประเมินตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด และเพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะจากผลประเมินไปปรับปรุงแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการในการศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตามองค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
ภาพ, ข่าว. โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และสำนักงานอาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ แล็ปท็อป, หน้าจอ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, สถานที่ในร่ม และสำนักงานอาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แว่นกันแดด และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

>> ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564 ผ่านระบบออนไลน์ใน 8 ด้าน ดังนี้

 • 1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (18 กรกฎาคม 2564)
 • 2) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (19 กรกฎาคม 2564)
 • 3) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และด้านสัตว์เศรษฐกิจ (20 กรกฎาคม 2564)
 • 4) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (21 กรกฎาคม 2564)
 • 5) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (22 กรกฎาคม 2564)
 • 6) ด้านสังคมและความมั่นคง (23 กรกฎาคม 2564)
 • 7) ด้านการรองรับการระบาดของโรคโควิด-19และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ (24 กรกฎาคม 2564)
 • 8) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (25 กรกฎาคม 2564)

 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังผ่านเว็บไซต์ :  https://openhouse2021.nrct.go.th/ และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7
The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021

แผนที่การเดินทาง >>Click!<<             แนะนำที่พัก >>Click!<<

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 12 วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 12 วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2564) สนใจรายละเอียด คลิกที่นี่ -> https://bri.mcu.ac.th/?page_id=11274