ยุทธศาสตร์สำนักฯ

ยุทธศาสตร์สำนักวิชาการ

๑.  เน้นงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา
๒.  สร้างเครือข่ายข้อมูลงานวิจัยกับสถาบันอื่น
๓.  จัดหาและตั้งกองทุนอุดหนุนงานวิจัย
๔.  จัดทำฐานข้อมูลระเบียนหมู่หนังสือให้เป็นปัจจุบัน
๕.  สร้างระบบสืบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงกับส่วนกลางและมหาวิทยาลัยอื่นๆ
๖.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาขบวนการเรียนการสอนในวิทยาเขตขอนแก่น
๗.  พัฒนาระบบการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
๘.  พัฒนาระบบทะเบียนให้สามารถประมวลผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๙.  พัฒนาเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพระพุทธศาสนา
๑๐. พัฒนาระบบ E – Office ในการบริหารจัดการสำนักงาน