Yearly Archives: 2019

Featured jitarsa
0

เนื่องด้วยหน่วยงานราชการในพระองค์ ๙๐๔ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ โดยขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามโครงการนี้ ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่องค์พระมหากษัตริย์ได้ทรงสถาปนาไว้ เพื่อการนี้จึงใครขอเชิญนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญครั้งนี้ ในวันพุธที่ ๒๔…