การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน ePub3

       การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน ePub3

วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมอบรมตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ “การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน ePub3”
……ซึ่งมี อาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ NECTEC ให้ความรู้เพื่อความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล และเห็นความสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้คณาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถผลิตสื่อสารการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคน
……ในงานนี้ ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสอาด อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม สาขารัฐประศาสนศาตร์ ร่วมประชุม ณ ห้อง ๕๐๘-๕๐๙ ชั้น ๕ โซน B อาคารเรียนร่วม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

……ฃ

ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น #วส

พิธีหล่อองค์พระปฐมบรมมหาจักรพรรดิรัตนมหาจุฬาลงกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

           พิธีหล่อองค์พระปฐมบรมมหาจักรพรรดิรัตนมหาจุฬาลงกรณ์
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระเดชพระคุณพระเทพกิตติรังษี,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีหล่อองค์พระปฐมบรมมหาจักรพรรดิรัตนมหาจุฬาลงกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ตำโคกสี อำเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พระราชประสิทธิคุณ,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นำคณะสงฆ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ประกอบพิธีบวงสรวง จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนประกอบพิธีเทปูนองค์พระฯ
วันนี้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาร่วมพิธี ด้วยบารมีธรรมของ พระอธิการบุญช่วย โชติวังโส ดร.รองเจ้าคณะตำบลโนนท่อน

            เจ้าอาวาสวัดทรายบึงสำราญ บ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า ได้จัดร่วมสร้างองค์พระปฐมบรมมหาจักรพรรดิรัตนมหาจุฬาลงกรณ์ หน้าตักกว้าง ๗ ศอก สูง ๗ เมตร งบประมาณก่อสร้างประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ประดิษฐาน ณ ลานธรรมพระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมโน) เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนที่ผ่านไปมา และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติ และวิชาอื่นๆ
งานนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมออกโรงทานเป็นจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย..

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น