โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต More »

 

ประกาศมหาวิทยาลัย (มจร.ขอนแก่น)

==> ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐

==> ปฏิทินการประชุมคณาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐

==> ปฏิทินการประชุมผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อกำกับติดตามงานการบริหารจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี ๒๕๖๐