ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตัวอย่างแผนตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ xu ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
         (หน่วยวิทยบริการ จังหวัดมหาสารคาม)