มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรฯ ประจำปี 2560 วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 256
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรฯ ประจำปี 2560 วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 256
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
...
ตัวอย่างแผนตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ xu ๒๕๖๒

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
         (หน่วยวิทยบริการ จังหวัดมหาสารคาม)