โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต More »

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
2. พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร. อาจารย์
3. พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต อาจารย์
4. พระมหาพิสิฐ วิสิฏฐปญฺโญ อาจารย์
5. อาจารย์อดุลย์ หลานวงศ์ อาจารย์

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
2. พระมหาปพน กตสาโร อาจารย์
3. พระมหาประทีป สญฺญโม อาจารย์
4. ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ อาจารย์
5. อาจารย์ชัยภัทร ปทุมทา อาจารย์

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. อาจารย์สิทธิพล  เวียงธรรม ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
2. อาจารย์บุญส่ง นาแสวง อาจารย์
3. อาจารย์อนุสรณ์ นางทะราช อาจารย์
4. อาจารย์ ดร.สุภาพร  บัวช่วย อาจารย์
5. ผศ.ชอบ  ดีสวนโคก อาจารย์
6. อาจารย์สาคร ศรีระวรรณ อาจารย์
7. อาจารย์ ดร.อุทัย วรเมธีศรีสกุล อาจารย์

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดา ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2. พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร,ดร. อาจารย์
3. พระรชต กตปุญโญ อาจารย์
4. อาจารย์บัวลัย สุวรรณหาร อาจารย์
5. พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก อาจารย์
6. อาจารย์สุทธภา อินทรศิลป์ อาจารย์

 

หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. อาจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
2. อาจารย์จีระ  ศรเสนา อาจารย์
3. ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล อาจารย์
4. ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี อาจารย์
5. ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง อาจารย์

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. พระมหาประกาศ อาภากโร ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. พระมหาสำราญ กมฺมสฺทโท, ผศ.ดร อาจารย์
3. รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธารกูร อาจารย์
4. พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร อาจารย์
5. พระมหาสมชาย  กิตฺติปญฺโญ อาจารย์
6. อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย อาจารย์

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. อาจารย์ ดร.นิเทศ  สนั่นนารี ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
2. พระมหาสุดใจ  ชยวุฑฺโฒ,ดร. อาจารย์
3. อาจารย์สวาท ฮาดภักดี อาจารย์
4. อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล อาจารย์
5. อาจารย์ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ อาจารย์

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ผศ.ดร. ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
2. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์
3. พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร. อาจารย์
4. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. อาจารย์
5. รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ อาจารย์
6. พระมหาบรรจง สิริจนฺโท, ดร. อาจารย์

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
2. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ อาจารย์
3. ผศ.ดร.จรัส ลีกา อาจารย์
4. พระมหาบรรจง สิริจนฺโท, ดร. อาจารย์
5. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. อาจารย์ ดร.สุนทร  สายคำ ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
2. พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. อาจารย์
3. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. อาจารย์
4. อาจารย์ ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว อาจารย์
5. อาจารย์ ดร.สังวาล  เพียยุระ อาจารย์

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. อาจารย์ ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
2. อาจารย์ ดร.นิเทศ  สนั่นนารี อาจารย์
3. อาจารย์ ดร.ปชาบดี  แย้มสุนทร อาจารย์
4. ผศ.ดร.ธงชัย  สิงห์อุดม อาจารย์
5. ร.ต., ดร.วสันต์  ศรีสอาด อาจารย์

 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
2. อาจารย์ ดร.สาคร  มหาหิงค์ อาจารย์
3. อาจารย์ ดร. อภิสิทธิ์  โคตรนรินทร์ อาจารย์
4. อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์  สาระแสน อาจารย์
5. อาจารย์  ดร.สมควร  นามสีฐาน อาจารย์

 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ผศ.ดร. ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
2. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์
3. รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ อาจารย์
4. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. อาจารย์
5. พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร. อาจารย์
6 พระมหาบรรจง สิริจนฺโท, ดร. อาจารย์

 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
2. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ อาจารย์
3. ผศ.ดร.จรัส ลีกา อาจารย์
4. พระมหาบรรจง สิริจนฺโท, ดร. อาจารย์
5. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์

 

อาจารย์ประจำ (ไม่สังกัดหลักสูตร)

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1. พระครูสุตธรรมภาณี อาจารย์
2. รศ.อุดม บัวศรี อาจารย์
3. ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส อาจารย์
4. ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น อาจารย์
5. อาจารย์ ดร.นาคพล เกินชัย อาจารย์
6. อาจารย์ ดร.นิรัช  เรืองแสน อาจารย์
7. ผศ.ดร.ปัญญา  คล้ายเดช อาจารย์
8. อาจารย์ ดร.เยาวนิตย์  เพียงเกษ อาจารย์
9. อาจารย์ธีร์ดนัย  กัปโก อาจารย์
10. อาจารย์ณัฐพงษ์  ขจรแสงเจริญ อาจารย์