ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1

👍👍😊😊 หัวข้อบรรยาย “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”📖
วันที่ 9-10 กันยายน 2564 🗓 ด้วยรูปแบบ ออนไลน์ ZOOM ✔️
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

📞ติดต่อสอบถาม โทร 053-9541745
น.ส.น้ำเพชร เตปินสาย 065-9541745
น.ส.นิติกาญจ์ แซงคะแส่ 089-8352237
จากศูนย์วิจัยนวัตกรรมฯ