บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

________วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ห้องแสดงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น


บทอาเศรียรวาท
*******************

เทิดบรรจบ น้อมนบ อพภิวาท ยุพราช จักรีวงศ์ ผู้ทรงศรี
เหล่าพสก ใต้หล้า ทั่วธานี ขออัญชลี ต่อพระองค์ ผู้ทรงธรรม
ขอพระองค์ ทรงสถิต ในไอศูร ทรงเกื้อกูล ช่วยชุบ อุปถัมภ์
พุทธศาสน์ คู่กับชาติ เป็นธงนำ ความเป็นธรรม ให้คงอยู่ คู่ธานี
ขอพระองค์ ทรงพระสำราญ ชื่นบานจิต ขอให้ พระบรมบพิตร ทรงสุขี
นิราศทุกข์ ชื่นเกษม และเปรมปรี ทั่วธาตรี ขอน้อมไหว้ ถวายพระพร

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น