Author admin

กิจกรรม 28450199_2055548811369418_715133286_n
0

เข้าร่วมประดับเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ รุ่นที่ ๐๓/๖๑ จาก พลตรีพินิจ แจ้งแสงทอง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี (๒๒ ก.พ. ๖๑)

ประชาสัมพันธ์ 28034497_1472525062873387_659760826_o
0

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที นิสิตทุกหลักสูตร ทุกรูป/ท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา การเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาในสังคมไทย ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป…

ประชาสัมพันธ์ ma_philo_admid60
0

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ *******************      ตามที่บัณฑิตศึกษา…

ประชาสัมพันธ์ list_name60
0

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา    ๒๕๖๐ ***************    ด้วยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น…

ประชาสัมพันธ์ admid_philo60a
0

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ———————    บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ก…

กิจกรรม Capture001-642x498
0

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือ “Vesak2016″ Application ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่ Playสโตร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน  “Vesak2016″ Application บนระบบปฎิบัติการแอนดอยด์…

1 2