ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

0

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา    ๒๕๖๐
***************

   ด้วยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้กําหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้การดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาภาคปกติภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

>>คลิกดูรายละเอียด list_admid60

Share.

About Author

Leave A Reply