ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

0

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
———————

   บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ก าหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้ คลิกดูรายละเอียด>>admid_philo2_2560

admid_philo60a

Share.

About Author

Leave A Reply