ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

0

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
*******************

     ตามที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม –  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำการสอบคัดเลือกประเภทข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ จึงออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ มารายงานตัวและลงทะเบียน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

(พระครูโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.)
รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

>>คลิกดูรายละเอียด admid_philo2_2560

Share.

About Author

Leave A Reply